THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 821-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỘI TẦU ĐÁNH CÁ XA BỜ CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ PHÁTTRIỂN THUỶ ĐẶC SẢN THANH HOÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 42-CP ngày 16-7-1996 và Nghị định số 92-CP ngày 23-8-1997của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá (Công văn số 1530-CV/NN/UBTHngày 27-8-1996), của Bộ Thuỷ sản (Công văn số 559-CV/KHĐT ngày 19-3-1997) và ýkiến một số Bộ, ngành có liên quan;
Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5591-BKH/VPTĐ ngày9-9-1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự ánđầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thuỷđặc sản Thanh Hoá với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựngđội tầu đánh cá xa bờ.

2. Chủ Dự án: Công ty dịch vụ vàphát triển thuỷ đặc sản Thanh Hoá

3. Địa điểm: Cảng cá Lạch Hới,xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

4. Sản phẩm:

- Sản lượng khai thác hàng nămkhoảng 3.470 tấn hải sản các loại.

- Chế biến hải sản.

5. Các hạng mục đầu tư chính:

- Đặt đóng trong nước 8 đến 10tàu đánh cá loại 365CV, được lắp đặt thiết bị nhập ngoại.

- Xưởng sản xuất đá vẩy, côngsuất 9.000T/năm.

- Kho bảo quản lạnh, công suất1.160T/năm

6. Phương thức thực hiện:

- Đóng tàu: Đấu thầu trong nước.

- Mua thiết bị bằng vốn ODA ĐanMạch, đấu thầu hạn chế.

- Các hạng mục khác: Thực hiệntheo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

7. Tổng mức đầu tư: 5.669.934USD (Năm triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm ba mươi bốn đô la Mỹ), làmức trần cho phép đầu tư cho dự án, trong đó:

- Vốn thiết bị: 3.180.286 USD

- Vốn xây lắp: 1.963.843 USD -Vốn lưu động: 525.805 USD.

Tổng mức đầu tư được xác địnhchính thức sau khi có kết quả đấu thầu nhưng tổng vốn đầu tư cho dự án khôngđược vượt quá mức trần cho phép.

8. Nguồn vốn: Bằng nguồn vốn ODAcủa Chính phủ Đan Mạch và vốn vay tín dụng đầu tư trong nước.

Vốn lưu động do ngân sách nhànước tỉnh Thanh Hoá cấp và vay của Ngân hàng Thương mại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trìcùng Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đàm phán với phía Đan Mạch và cânđối vốn cho dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án:Năm 1997-1998.

Điều 2. Chủ đầu tư cótrách nhiệm thực hiện dự án, tuân theo đúng các quy định về quản lý đầu tư vàxây dựng và Quy chế Đấu thầu hiện hành; thực hiện các quy định khác của Nhànước theo sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản vàcác Bộ, ngành có liên quan; trả nợ các khoản vốn vay và đưa các công trình đượcđầu tư vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thuỷ sản, Xây dựng, Thương mại, Khoa học, Côngnghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các Bộ,ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và chủ đầu tư dự ánchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)