ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PCTN; CÔNG ƯỚC LIÊNHỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến phápluật về Phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũngtrong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân từnăm 2012 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tnh Cà Mau tại Công văn số 518/STP-PBGDPL ngày 30 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chốngtham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh CàMau năm 2013”,

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức,cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- VP Đại diện BTP phía Nam;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Cổng Thông tin Điện t;
- Trung tâm Công báo - Tin học; -NC(A);
- Lưu: VT, L02/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 05tháng 6 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Cà Mau)

Đtriển khaithực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chốngtham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau banhành Kế hoạch với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quảcác mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thamnhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Xác định rõ địa bàn, đối tượng, nộidung, hình thức, biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việctuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợpquốc về chống tham nhũng theo ngành, lĩnh vực mình quản lý.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm củaBan điều hành Đề án cấp tỉnh, HĐPH cấp huyện; tiếp tục xâydựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác PBGDPL về phòng, chống thamnhũng theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

- Lựa chọn đơn vị, địa bàn tổ chứcthí điểm mô hình trực tiếp tuyên truyền pháp luật vềphòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; kịp thờisơ, tổng kết và điển hình nhân rộng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổbiến nội dung Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốivới công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 21/N Q-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia phòng,chống tham nhũng đến năm 2020; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Sửa đổi,bổ sung năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước Liên hợp quốc vềchống tham nhũng...

2. Nhiệm vụ và gii pháp:

2.1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ướcLiên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức:

a) Nhiệm vụ:

- Tiếp tục rà soát và củng cố, kiệntoàn HĐPH công tác PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo hoạtđộng có hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tham gia công táctuyên truyền, PBGDPL; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở;phát huy hiệu quả PBGDPL về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

- Hội nghị triển khai các văn bảnpháp luật có liên quan và tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL về phòng,chống tham nhũng cho 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lồng ghép với Đán “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước, tổ chức tập huấn cho ít nhất 70% báocáo viên pháp luật cấp huyện và đội ngũ cán bộ tại các cơ quan Tư pháp, Thanhtra, tổ chức Pháp chế vnghiệp vụ PBGDPL về phòng, chống thamnhũng.

b) Nội dung:

Bồi dưỡng và tập huấn về quan điểm,đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáovà các văn bản hướng dẫn thi hành; văn bản pháp luật vàhướng dẫn thi hành về phòng, chng tham nhũng của Bộ,ngành, địa phương; Công ước Liên hợp quốc v chng tham nhũng; tình hình thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũngở Bộ, ngành và địa phương (cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tinđại chúng, tài liệu tuyên truyn.

c) Giải pháp:

- Đề xuất ban hành quyết định kiệntoàn HĐPH; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên HĐPH vàBan điều hành Đề án tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; rà soát và đánh giánăng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và các lực lượngtham gia PBGDPL khác.

- Rà soát, xác định đối tượng và yêucầu đào tạo đối với một số cán bộ trực tiếp và thường xuyên thực hiện công tácPBGDPL về phòng, chống tham nhũng.

- Lồng ghép giữa hội nghị triển khaicác văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt các cấp, nhiệm vụ tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với Công ước Liên hợpquốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức vànhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Chọn và cử cán bộ tham gia các lớpbồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chốngtham nhũng do Bộ, ngành tổ chức; lồng ghép tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên,tuyên truyền viên pháp luật hoặc nghiệp vụ công tác tư pháp nhằm bồi dưỡng kiếnthức pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng cho đối tượng này.

- Lồng ghép nội dung bồi dưỡng kiếnthức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các khóa đào tạo cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh, huyện tổ chức.

d) Phân công trách nhiệm và thời gianthực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, TrườngChính trị tỉnh Cà Mau và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: năm 2013.

2.2. Biên soạn tàiliệu tuyên truyền và bi dưỡng nghiệpvụ:

a) Nhiệm vụ:

- Biên soạn 02 bộ đề cương LuậtPhòng, chống tham nhũng và công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng phục vụcho các lớp tập huấn nghiệp vụ; biên soạn và phát hành 04 tờ gấp tuyên truyềnpháp luật về phòng, chống tham nhũng theo ngành, lĩnh vực.

- Bsung sáchpháp luật và các tài liệu có liên quan về phòng, chống tham nhũng cho tủ sáchpháp luật cơ quan, đơn vị và xã, phường, thị trn.

b) Giải pháp:

- Khảo sát nhu cầu tìm hiểu pháp luậtvề phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viênchức và nhân dân, làm cơ sở cho việc xác định nội dung các tài liệu, tránh lãngphí.

- Phối hợp với các ngành có liên quanxác định rõ yêu cầu, nội dung, thời gian và phân công trách nhiệm thực hiện củatừng loại tài liệu.

- Các cơ quan, đơn vị cân đối kinhphí bổ sung sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình;UBND cấp xã cân đối kinh phí mua sách, tài liệu tuyên truyền về phòng, chốngtham nhũng bổ sung cho tủ sách pháp luật cấp xã.

c) Phân côngtrách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh vàBan Nội chính Tỉnh ủy.

- Thi gian thựchiện: Quý III, IV/2013.

2.3. y dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhândân:

a) Tiêu chí lựachọn điểm:

Xây dựng mô hình điểm tại các cơquan, đơn vị, địa bàn dễ xy ra tham nhũng hoặc tình hìnhtiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.

b) Nhiệm vụ;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện triểnkhai thực hiện mô hình điểm do Bộ Tư pháp tổ chức (nếu có).

- Năm 2013, tập trung xác định một sốlĩnh vực và bộ phận để xây dựng mô hình điểm trực tiếp tuyên truyền pháp luậtvề Phòng, chống tham nhũng như: Đất đai; xây dựng; tàichính; ngân hàng; bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại tất cả các cơ quan, đơn vị.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoànthể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, mỗi đơn vị chọn từ 02đến 03 đơn vị trực thuộc để xây dựng mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp phápluật về Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

c) Nội dung thực hiện:

- Đối với cơ quan, tổ chức trực tiếpgiải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề vềthực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; trong cán bộ,công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Biên soạn, phát hành các loại tàiliệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, côngchức, viên chức của cơ quan, tổ chức.

+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yếtcông khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụsở làm việc; tổ chức đường dây nóng (điện thoại hoặc Email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh,kiến nghị của người dân.

+ Xây dựng Panô, tranh cổ động, pháttờ gấp tuyên truyền pháp luật về Phòng, chống tham nhũng cho các cá nhân, tổchức, doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơquan, tổ chức.

- Đi với cácxã, phường, thị trấn:

+ Khảo sát nhận thức về tham nhũng vànhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong nhân dân.

+ Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức phápluật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chốngtham nhũng cho “Nhóm nồng cốt” tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân chấphành pháp luật tại mô hình điểm.

+ Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổbiến, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấutranh phòng, chống tham nhũng tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát hành tờ gấp;tổ chức thi tìm hiu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóahoặc sinh hoạt văn hóa; văn nghệ có nội dung tuyên truyềnpháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địabàn...

d) Giải pháp:

Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchủ động phối hợp với các đơn vị được chọn chỉ đạo điểm tổ chức kho sát tình hình và yêu cầu tìm hiu pháp luật vê phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân dân; xây dựng kế hoạch xác định rõ nội dung, cáchthức, biện pháp, thời gian và phân công trách nhiệm thực hiện.

e) Phân công trách nhiệm và thời gianthực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng cácngành, các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấptổ chức thực hiện theo nội dung, hình thức được xác định tại cơ quan, đơn vịmình.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan cóliên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III,IV/2013.

2.4. Đa dạnghóa các hình thức tuyên truyền phápluật về phòng, chống tham nhũng:

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và phòng, chng tham nhũng.

- Xây dựng 01-02 tiểu phẩm (dưới dạngvideo), gửi về Bộ Tư pháp tham dự cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luậtphòng, chống tham nhũng”.

- Thực hiện “Ngày pháp luật” Việt Nam(ngày 9 tháng 11 hàng năm) tại tất cả các cơ quan, tổ chứcvà đơn vị, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định của pháp luật vềphòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Hìnhthức sinh hoạt bao gồm: Mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp lut, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động và các hình thức phù hợpkhác...

- Lồng ghép tổ chức 04 cuộc tuyêntruyền pháp luật trọng tâm, trọng điểm về kiểm soát thủ tục hành chính vàphòng, chống tham nhũng tại địa bàn cơ sở.

- Lồng ghép nội dung phòng, chốngtham nhũng trong các chuyên đề pháp luật trên Đài Phátthanh và truyn hình tỉnh; Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi;Tạp chí Văn nghệ; Website tỉnh; các Bản tin chuyên ngành và các đài, trạm truyềnthanh.

b) Giải pháp;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lựachọn nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thích hợp vớiyêu cu, nhiệm vụ và đặc điểm của cơ quan đơn vị mình; tổchức đánh giá hiệu quả mô hình ngày pháp luật và cách thứcthực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũngcó hiệu quả.

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phươngchủ động phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thờilượng và cách thức thực hiện các chuyên trang, chuyên đề về pháp luật, trong đóđặc biệt quan tâm tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; mở các chuyên đề,chuyên trang về phòng, chống tham nhũng.

c) Phân công trách nhiệm và thời gianthực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, PhòngTư pháp và chức danh Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chínhTỉnh ủy, Nội vụ, Thanh tra, báo, đài và các cơ quan, tổ chức các cấp có liênquan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013(riêng tiểu phẩm “Tiểu phẩm tuyên truyn pháp luật phòng,chống tham nhũng” hoàn thành trước tháng 7/2013 đ tham giadự thi).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các ngành, các cấp,trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, rà soát các nhiệm vụ PBGDPLđược giao, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chitiết để triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện, trong kinh phíPBGDPL năm 2013.

3. Các phương tiện thông tin đạichúng, chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền và sơ, tổng kết theoquy định.

4. Ban điều hành Đán cấp tnh, HĐPH huyện; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan chủ trì cácĐề án thuộc chương trình PBGDPL tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này và sơ,tổng kết theo quy định.

Quá trình thực hiện có khó khăn,vướng mắc kịp thời phn nh về Thườngtrực Ban điều hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thamnhũng tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo và hướng dẫn./.