UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 822-QĐ/XD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp cho UBND quận, huyện, thị xã xét duyệt thiết kế kỹ thuật,

tổng dự toán các công trình xây dựng

______________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ vào Quyết đinh số 92/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng ;

Xét tình hình thực tế của địa phương, theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân cấp cho Ủy ban Nhân dân, huyện, thị xã được xét duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các công trình xây dựng (xây mới, cải tạo, sửa chữa) của Nhà nước và của Nhân dân thuộc quyền quản lý của địa phương, gồm các loại sau:

- Công trình bênh viện, trường học, văn hóa, nhà ở, nhà làm việc cơ quan, kho tàng,… của Nhà nước hoặc tập thể có mức vốn đầu tư không quá 200 (hai trăm) triệu đồng.

- Công trình của Nhân dân xây dựng để ở không có mục đích kinh doanh với chiều cao không quá 3 tầng.

Điều 2. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã cần tổ chức một bộ phận chuyên trách gồm một số kỹ sư có nghiệp vụ giúp Ủy ban Nhân dân thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về XDCB.

- Giao cho Ban tổ chức Chính quyền thành phố cùng Sở xây dựng giúp Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về XDCB ở địa phương cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và thành phố; hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn.

- Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn việc duyệt quyết toán các công trình do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã xét duyệt như đã ghi tại Điều 1 Quyết định này

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Viện trưởng Viện Quy hoạch, thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An