ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM TỈNHTHỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CPngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹtừ thiện;

Căn cứ Quyết định số 105/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chophép Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam ởViệt Nam;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBNDngày 23 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịchỦy bannhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc dacam tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Hội Chữ thập đỏ tỉnhvà Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Tỉnh ThừaThiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký, các quy định trước đây trái với Quyết này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh vàThủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: PCVP Đ.T Vinh và CV: NV, XH;
- Lưu VT, YT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VẬN ĐỘNG QUỸ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM TỈNH THỪATHIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ- UBNDngày 25 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh)

Phần I

NHIỆM VỤ CỦA BANVẬN ĐỘNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Điều 1: Nhiệm vụBan vận động quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

1. Vận động, xây dựng và phát triểnnguồn tài chính, bảo trợ các nạn nhân chấtđộc da cam trong tỉnh về tinh thần, vật chất, tạo điều kiện cho các nạn nhân chấtđộc da cam và gia đình họ hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong đời sống và vật chất.

2. Tổ chức tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần củacác tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước đối với nạn nhân chất độc da camtrong tỉnh;

3. Phối hợp với ngành Lao động Thươngbinh và Xã hội, chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng và tổ chức xã hộiđể tổ chức thực hiện giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam;

4. Tham gia kiến nghị với các cơ quanNhà nước trong việc xây dựng các chế độ, chính sách đối với các nạn nhân chất độcda cam và các hình thức, biện pháp để bảo trợ các đối tượng này;

5. Quy định đối tượng và phương thứcgiúp đỡ cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam; Giám sát hoạt động của Hộiđồng quản lý quỹ; định kỳ 06 tháng, năm và đột xuất báo cáo kết quả hoạt độngcho Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Nhiệm vụHội đồng quản lý Quỹ

- Đầu mối phối hợp với Tỉnh hội Chữthập đỏ và các ban, ngành liên quan trong việc hỗ trợ các nạn nhân chất độc dacam trong tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện phươnghướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động do Ban vận động quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độcda cam thông qua.

- Chịu sự kiểm tra giám sát của Ban vậnđộng.

- Hội đồng quản lý quỹ 3 tháng họp 1lần, khi cần thiết có thể họp đột xuất.

- Hội đồng quản lý quỹ quyết địnhcông việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, báo cáo tình hình, kếtquả hoạt động và công tác tài chính với Ban vận động.

Điều 3: Quyền hạncủa các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

- Tham gia điều hành công việc để thựchiện kế hoạch, nhiệm vụ của Ban vận động đề ra.

- Quản lý, tiếp nhận và phân phối quỹđến các đối tượng.

- Đóng góp các ý kiến cũng như các biệnpháp để quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, được khen thưởng khi làm tốt, bịkỷ luật nếu vi phạm.

Điều 4: Phân côngtrách nhiệm công tác các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Hòa -Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dântỉnh - Trưởng Ban vận động Quỹ.

2. Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Ngọc Hùng- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế - thay mặt Chủ tịch Hội đồng điềuhành công việc hàng ngày của quỹ, là chủ tài khoản của quỹ.

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó giám đốcSở Tài chính.

- Ông Hồ Dần - Phó giám đốc Sở Lao độngThương binh Xã hội tỉnh.

- Ông Đoàn Quảng Trị - Trưởng banCông tác xã hội - Hội CTĐ tỉnh Ban viên - Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ.

- Bà Nguyễn Thị Hà Nhi - Kế toán HộiChữ thập đỏ tỉnh kiêm kế toán Quỹ.

Phần II

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ,NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI QUỸ

Điều 5: Chế độ quảnlý Quỹ:

Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da camđược quản lý theo chế độ tài chính Nhà nước hiện hành, miễn thuế. Tiền nhàn rỗitạm thời gửi tiết kiệm, mua trái phiếu, tín phiếu của kho bạc hoặc ngân hàngNhà nước.

Quỹ được sử dụng vào việc giúp đỡ nạnnhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức và được trích tỷ lệ theo hướng dẫn củaBộ Tài Chính để chi cho hoạt động của quỹ.

Ban vận động quỹ Bảo trợ nạn nhân chấtđộc da cam có tài khoản con dấu riêng để giao dịch.

Điều 6: Nguồn thucủa Quỹ:

- Quyên góp nhân đạo, ủng hộ, viện trợcủa các Chính phủ, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể,cá nhân trong và ngoài nước.

- Lãi tiền gửi, lãi tiết kiệm, lãitín phiếu, trái phiếu kho bạc Nhà nước.

- Nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Điều 7: Nội dungchi của Quỹ:

1. Chi hỗ trợ làm nhà cho nạn nhânCĐDC với định mức từ 30 triệu đồng cho mỗi căn nhà, trong đó Quỹ Da cam tỉnh hỗtrợ từ 15- 25 triệu đồng mỗi căn nhà, số tiền còn lại do quỹ tại huyện hỗ trợ.

2. Tặng quà định kỳ cho các nạn nhânvào 27/7 “Ngày Thương binh liệt sĩ” và 10/8 “Ngày nạn nhân chất độc da cam”, trịgiá mỗi suất từ 300.000 đồng.

3. Hỗ trợ học bổng cho con em nạnnhân chất độc da cam trị giá 500.000 đồng/suất/năm học.

4. Chi hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốcmiễn phí mỗi đơn thuốc 30.000 đồng. Hỗ trợnạn nhân ốm đau nằm viện từ 500.000 đến 2 triệu đồng/người/đợt.

5. Hỗ trợ Phong trào “Tết vì ngườinghèo và nạn nhân chất độc da cam” hàng năm khoảng 300 suất với trị giá từ 300ngàn đồng mỗi xuất quà.

6. Hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo, mỗi địachỉ từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng/người.

7. Tặng xe lăn, xe lắc cho nạn nhânchất độc da cam. Tặng đồ dùng thiết yếu cho nạn nhân chất độc da cam.

8. Một số khoản chi trong các các trườnghợp khẩn cấp theo tờ trình của các huyện, thị, thành ...

9. Chi phí hành chính liên quan khôngquá 10% tổng số Quỹ thu được trong năm như chi phụ cấp làm ngoài giờ, chi phíxăng xe ô tô, chi phí điện thoại, phòng phẩm ….

Phần III

QUY ĐỊNH THỰC HIỆNQUY CHẾ

Điều 8: Qui chế này thay thế các qui chế trước đây liênquan đến các hoạt động bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp hoặc phát sinh các thành viênBan vận động đề xuất bổ sung sửa đổi.

Điều 9: Qui chế có hiệu lực từ ngày ra Quyết định.