BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM SƠN LA
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 3545/UBND-NC ngày 31 tháng 12 năm 2013, của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 108/KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La trên cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sơn La.
Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La có trụ sở chính tại Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Điều 2. Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng; mở ngành, triển khai đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ phận "một cửa";
- Lưu: VT, TCCB (5).
BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?