BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội ­- ­nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghề trọng điểm trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 1. Phê duyệt các nghề trọng điểm và các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 như sau:
1. Nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).
2. Trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 (Chi tiết theo các Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm).
3. Căn cứ vào tình hình thực tế, các nghề, trường nêu tại điểm 1 và 2 nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 2. Các trường được lựa chọn nghề trọng điểm quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này phải thực hiện đầu tư tập trung, đồng bộ các yếu tố bảo đảm chất lượng đào tạo theo nghề (gồm: cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề) từ các nguồn kinh phí sau:
1. Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010.
2. Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề đến năm 2015 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).
3. Các nguồn viện trợ trong nước, quốc tế (nếu có), ngân sách các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương, nguồn thu sự nghiệp của trường và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm có trách nhiệm:

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

- Xây dựng dự án đầu tư tập trung đồng bộ theo nghề (cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình, kinh phí hoạt động…) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổ chức huy động các nguồn vốn để đầu tư đạt chuẩn theo cấp độ của từng nghề đã được phê duyệt.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đưa dự án vào sử dụng có hiệu quả.
2. Các Bộ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý trường được lựa chọn đầu tư:
- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường được lựa chọn xây dựng dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề trọng điểm đã được phê duyệt theo quy định.
- Phê duyệt dự án đầu tư theo quy định và gửi về Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 31/10/2011 để tổng hợp, theo dõi và xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm. Riêng các trường có nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực phải có ý kiến thống nhất của Tổng cục Dạy nghề về quy mô và tổng mức đầu tư trước khi trình các Bộ, ngành, địa phương phê duyệt.
- Phân bổ thêm vốn đầu tư từ các nguồn khác hàng năm cho các trường theo lộ trình thực hiện Dự án và đồng bộ với vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ từ ngân sách Trung ương.
- Đảm bảo các điều kiện về đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để vận hành có hiệu quả nghề trọng điểm được đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 30 và Điều 31 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Tổng cục Dạy nghề

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề lập dự án đầu tư theo nghề.
- Xây dựng, ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn về nghề đầu tư ở từng cấp độ.
- Thống nhất về quy mô và mức độ đầu tư đối với các dự án của các trường được lựa chọn nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực.
- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan quản lý dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 29 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổng hợp kế hoạch, dự toán và đề xuất phân bổ vốn hàng năm và 5 năm để thực hiện đầu tư cho các trường được lựa chọn đầu tư.
- Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 28 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

>> Xem thêm:  Tranh chấp tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Mức tiền bồi thường khi thu hồi đất ?