UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH DIỆN TÍCHVÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TRẠI NUÔI BÒTHUỘC VÙNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA BỀN VỮNG TẠI XÃ MỘC BẮC, HUYỆN DUY TIÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủvề quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫnlập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trại nuôi bò vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc,huyện Duy Tiên;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Frieslandcampina Hà Nam (tại Công văn ngày 22 tháng 7 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong Quy hoạch chitiết tỷ lệ 1/500 Khu trại nuôi bò thuộc vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xãMộc Bắc, huyện Duy Tiên,nhưsau:

- Theo Quyết địnhsố 147/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt có diện tích và cơ cấu sử dụng đất khu trại bò và vùng chăn nuôi như sau:

STT

Hạng mục

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Trại nuôi bò

1,39

11,94

2

Sân bãi

0,54

4,69

3

Đất trồng cỏ

7,95

68,54

4

Bể nước

0,56

4,83

5

Bể ủ phân

0,05

0,43

6

Trạm điện

0,01

0,09

7

Đường giao thông

1,10

9,48

Tổng cộng

11,60

100,00

- Đính chính diệntích và cơ cấu sử dụng đất khu trại bò và vùng chănnuôi thành:

STT

Hạng mục

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Trại nuôi bò

1,3900

11,98

2

Sân bãi

0,5400

4,66

3

Đất trồng cỏ

7,8912

68,03

4

Bể nước

0,0560

0,48

5

Bể ủ phân

0,0500

0,43

6

Trạm điện

0,0100

0,09

7

Cây xanh cách ly

0,6045

5,21

8

Đường giao thông

1,0583

9,12

Tổng cộng

11,6000

100,00

Điều 2.Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên; Giám đốc Công ty TNHHFrieslandcampina Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng