ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định, điều chỉnh giá thu một phần viện phí áp dụng đối với

khám chữa bệnh người nghèo và thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở

khám chữa bệnh tỉnh Lào Cai

_________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ thông tư Liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế và Tài chính - Lao động TBXH - Ban Vật giá Chính phủ (nay là Cục Quản lý giá ) về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Sở Tài chính Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định thu một phần viện phí đối với hoạt động khám chữa bệnh người nghèo theo mức thu tại Quyết định số 172/QĐ-UB ngày 16/4/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh Lào Cai. Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo thực hiện thanh toán viện phí cho người bệnh có thẻ khám chữa bệnh người nghèo tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Điều 2. Điều chỉnh mức thu một phần viện phí đối với hoạt động khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (có phụ biểu chi tiết kèm theo); cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai và Chủ tịch UBND các huyện, căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2005, các Quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng