UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tiêu chuẩn phong cấp VĐV các môn thể thao

________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục Thể thao;

Căn cứ Quyết định số 15/2005/QĐ-UBTDTT ngày 07 tháng 01 năm 2005 về việc ban hành “Quy định khung về phong đẳng cấp vận động viên các môn thể thao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ TTTT Cao II.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt tiêu chuẩn phong cấp VĐV các môn: Bóng chuyền, Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng ném, Cầu mây, Đá cầu, Cầu lông, Bi da, Bi sắt và Quần vợt (có tiêu chuẩn cụ thể từng môn kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích Cao II, Giám đốc Sở Thể dục thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các vụ, đơn vị, Liên đoàn và hiệp hội Thể thao quốc gia các môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

Nguyễn Danh Thái