UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/QĐ-UBND

An Giang ngày 07 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 3 năm 2012 của Chính Phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ cấu tổ chức và quy chếhoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 442 /TTr-SNV ngày tháng năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ bảotrì đường bộ tỉnh An Giang.

1. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh An Giang (dưới đâygọi chung là Quỹ) là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản mở tại Kho bạc Nhà nước, hoạt động theo quy định tạiNghị định số18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính Phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

2. Quỹ có tên giao dịch tiếng Anh là: An Giangprovince Road Maintenance Fund (viết tắt: AGRMF).

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

1. Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồngquản lý Quỹ và Văn phòng Quỹ.

2. Hội đồng quản lý Quỹ

a) Thành phần Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh.

- Các Phó chủ tịch Hội đồng:

+ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

+ Giám đốc Sở Tài chính;

+ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ủy viên thường trực Hội đồng: Chánh Văn phòngQuỹ.

- Các ủy viên Hội đồng:

+ Trưởng phòng Đầu tư xây dựng, Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh;

+ Trưởng phòng Tài vụ, Sở Giao thông Vận tải;

+ Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thôngVận tải;

+ Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thôngVận tải;

+ Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính;

+ Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tàichính;

+ Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

+ Đại điện Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang.

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có thành viên nêutrên cử nhân sự tham gia Hội đồng bằng văn bản.

b) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công nhiệmvụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng.

c) Các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹchịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân côngvà được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

3. Văn phòng Quỹ là cơ quan tham mưu,giúp việc cho Hội đồng quản lý Quỹ. Văn phòng Quỹ gồm có Chánh văn phòng, 01Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyếtđịnh.

Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng quản lýQuỹ và Văn phòng Quỹ được bố trí từ nguồn kinh phí hàng năm của Quỹ.

Văn phòng Quỹ có trụ sở làm việc đặt tại Sở Giaothông vận tải tỉnh An Giang, địa chỉ: số 01, đường Lý Thường Kiệt, phường MỹBình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và quy chếhoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồngquản lý Quỹ

a) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đềtrong tổ chức hoạt động của Quỹ, bao gồm:

- Đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đếnnguồn thu của Quỹ tại địa phương và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liênquan đến hoạt động của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban hành theothẩm quyền các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ tại địa phương.

- Phê duyệt kế hoạch tài chính và quyết toánthu, chi hàng năm của Quỹ; quyết định phân chia phí sử dụng đường bộ của tỉnhcho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Quỹ.

b) Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng con dấu của Quỹtrong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hộiđồng quản lý Quỹ

a) Là người đại diện theo pháp luật và là chủtài khoản của Quỹ;

b) Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Quỹ;chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều hành cáchoạt động của Quỹ;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quảnlý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng;

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cácnghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

đ) Thay mặt hội đồng quản lý Quỹ ký hoặc ủyquyền cho một trong những Thành viên của Hội đồng ký các nghị quyết, quyết địnhcủa Hội đồng quản lý Quỹ. Ủy quyền bằng văn bản cho một trong những Thành viêncủa Hội đồng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng khi vắng mặt;

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luậtChánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Quỹ;

g) Trong trường hợp cần thiết, thay mặt Hội đồngquản lý Quỹ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định của Ủyban nhân dân tỉnh quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồngquản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh An Giang; bổ sung, thay đổi hoặc bãi nhiệmThành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

h) Tổ chức quản lý tài chính, tài sản được giaotheo quy định;

i) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quyđịnh của pháp luật.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lýQuỹ

a) Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độtập thể; chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng, trách nhiệm cánhân về phần việc được phân công trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật;

b) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đềtheo nguyên tắc đa số, phiếu biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng có giá trịngang nhau. Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ có hiệu lực khi có trên 2/3 sốỦy viên Hội đồng biểu quyết tán thành. Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ có quyền bảolưu ý kiến của mình;

c) Trong một số trường hợp cần thiết, việc lấy ýkiến của Ủy viên Hội đồng có thể được thực hiện bằng văn bản;

d) Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ hàng quý đểxem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình.Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấpbách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch Hội đồng;

đ) Hội đồng quản lý Quỹ chỉ họp khi có ít nhất1/2 số Ủy viên tham dự. Ủy viên vắng mặt phải báo lý do vắng mặt và gửi phiếubiểu quyết của mình về Hội đồng;

e) Nội dung và kết luận cuộc họp phải được ghichép đầy đủ vào biên bản. Kết luận của cuộc họp được thể hiện bằng nghị quyết,quyết định của Hội đồng. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ phảiđược gửi tới tất cả các Ủy viên Hội đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày ký.

Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giámđốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phốvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Quỹ bảo trì đường bộ TW;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: NV, GTVT, KH&ĐT, TC;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Lưu: HC-TH, SNV/60b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHHuỳnh Thế Năng