ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ XÁC ĐỊNH LẠI NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀN KIẾM"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UB ngày 16/1/1993 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập lại Công ty Xây dựng và phát triển nhà Hoàn Kiếm;
Xét công văn số 520/CV-TCT ngày 23/5/2002 của Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội về việc xin đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Công ty Xây dựng và phát triển nhà Hoàn Kiếm;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho Công ty Xây dựng và phát triển nhà Hoàn Kiếm, thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội như sau :

1. Tên đơn vị :

Tên cũ : Công ty Xây dựng và phát triển nhà Hoàn Kiếm.

Tên mới : Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 12 Hà Nội.

Trụ sở Công ty đặt tại : 94 phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nhiệm vụ được xác định lại :

- Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

- Tư vấn đầu tư xây dựng (cung cấp thông tin về văn bản qui phạm pháp luật, về cơ chế chính sách đầu tư và xây dựng, lập các dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, thiết kế, soạn thảo hồ sơ mời thầu, giám sát và quản lý quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình.).

- Xây dựng lắp đặt các công trình : dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị thiết bị (cấp nước, thoát nước, chiếu sáng...), công nghiệp, đường dây và trạm biến áp 35 KVA, thủy lợi, thể dục thể thao và vui chơi giải trí.

- Kinh doanh nhà, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí.

- Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, máy móc - thiết bị chuyên ngành xây dựng.

- Cung ứng vật tư, thiết bị và lắp đặt công trình cơ điện lạnh.

- Gia công lắp đặt kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí xây dựng, lắp đặt thang máy.

- Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh theo qui định của pháp luật.

Điều 2: Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 12 Hà Nội là đơn vị kinh tế cơ sở, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo qui định của Nhà nước.

- Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 12 Hà Nội; chỉ được phép thực hiện các nhiệm vụ trên khi đã hoànthành đầy đủ các thủ tục với các cơ quan quản lý của Trung ương và Thành phố theo qui định hiện hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan : Tổng Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 12 Hà Nội thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐỗ Hoàng Ân