UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 22 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VV BAN HÀNH BẢNGGIÁ CÁC LOẠI ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHQUẢNG TRỊ NĂM 2007

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/Đ-CP ngày16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá đất và khunggiá các loại đất;

Căn cứ Nghị quyết số8. 7/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa V kỳhọp thứ 8 nhiệm kỳ 2004 – 2009 V/v Thông qua phương án phân loại đường phố thịxã, thị trấn và giá các loại đất năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2055/TT-STC ngày 20 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thịtrấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2007 như các Phụ lục đính kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 2.Phạm vi áp dụng:

a. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyểnquyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khigiao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầudự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 củaLuật Đất đai năm 2003;

c. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đấtkhông thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quyđịnh tại Điều 33 của luật Đất đai năm 2003;

d. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tínhvào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựachọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều59 của Luật Đất đai năm 2003;

đ. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phítrước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thườngkhi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốcgia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 củaLuật Đất đai năm 2003;

g. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vivi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định củapháp luật.

Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theohình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thìmức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụngđất không được thấp hơn mức giá do UBND tỉnh quy định.

Điều 3.Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên& Môi trường và Cục Thuế Quảng Trị hướng dẫn việc thi hành Quyết định này.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 và thaythế Quyết định số 3341/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên & MT;
- TV/Tỉnh uỷ,TT/HĐND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PVP, CV
- Lưu VT,TM.

TM.uỶ ban nhân dân tỈnh
CHỦ TỊCHLê Hữu Phúc

PHỤ LỤC

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2007 Kèm theo Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND tỉnh

PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bảng 1: Đất trồng cây hàng năm Đơn vịtính: đồng/m2

Hạng đất

Xã Đồng bằng

Xã Trung Du

Xã miền núi

Hạng 2

12.000

9.100

6.100

Hạng 3

9.800

7.425

4.770

Hạng 4

7.600

5.750

3.450

Hạng 5

5.400

4.075

2.125

Hạng 6

3.200

2.400

800

Bảng 2 : Đất trồng cây lâu năm Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã Đồng bằng

Xã Trung Du

Xã miền núi

Hạng 1

21.000

-

-

Hạng 2

16.750

11.645

8.330

Hạng 3

12.750

10.030

6.749

Hạng 4

8.250

5.748

3.009

Hạng 5

4.000

2.800

1.020

Bảng 3: Đất rừng sản xuất Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã Đồng bằng

Xã Trung Du

Xã miền núi

Hạng 1

2.800

-

-

Hạng 2

2.100

1.990

1.000

Hạng 3

1.800

1.704

815

Hạng 4

1.500

1.065

610

Hạng 5

1.200

640

400

Bảng 4 : Đất nuôi trồng Thuỷsản Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã Đồng bằng

Xã Trung Du

Xã miền núi

Hạng 1

13.875

Hạng 2

11.280

6.757

4.505

Hạng 3

9.200

5.440

3.655

Hạng 4

7.145

4.080

2.720

Hạng 5

5.075

2.550

1.785

Hạng 6

2.400

1.600

493

Bảng 5: Đất làm muối Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Đơn giá

Vị trí 1

3.800

Vị trí 2

3.000

Vị trí 3

2.000

Vị trí 4

1.200

Bảng 6 : Đất ở tại Nông thôn

6.1 - Xã Đồng bằng Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực 2

Khu vực 3

1

300.000

150.000

50.000

2

200.000

80.000

30.000

3

100.000

50.000

15.000

4

50.000

30.000

8.000

6.2 - Xã Trung du: Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

1

150.000

65.000

25.000

2

80.000

38.000

16.000

3

50.000

25.000

10.000

4

25.000

16.000

3.600

6.3 - Xã Miền núi: Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực 2

Khu vực 3

1

100.000

30.000

8.000

2

50.000

15.000

6.000

3

25.000

8.000

4.000

4

12.000

4.000

2.000

Bảng 7 : Đất sản xuất, kinhdoanh phi nông nghiệp tại Nông thôn

7.1 - Xã Đồng bằng Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực 2

Khu vực 3

1

250.000

120.000

50.000

2

170.000

80.000

30.000

3

85.000

50.000

15.000

4

50.000

30.000

8.000

7.2 - Xã Trung du Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực 2

Khu vực 3

1

130.000

65.000

25.000

2

70.000

38.000

16.000

3

45.000

25.000

10.000

4

25.000

16.000

3.600

7.3 - Xã Miền núi: Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực 2

Khu vực 3

1

90.000

30.000

8.000

2

45.000

15.000

6.000

3

20.000

8.000

4.000

4

12.000

4.000

2.000

Bảng 8 : Đất ở tại đô thị: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

8.1 - Áp dụng cho Thị xã ĐôngHà và Thị xã Quảng Trị

Loại đường phố

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

1a

6.800

1.440

900

540

1b

5.600

1.260

720

450

1c

4.520

1.080

630

360

2a

3.600

810

540

306

2b

3.120

720

504

270

2c

2.640

630

468

234

2d

2.240

540

432

198

3a

1.360

450

360

180

3b

1.240

414

306

162

3c

1.120

378

252

144

3d

1.040

342

198

126

3e

880

306

162

108

4a

792

270

144

90

4b

680

234

126

72

4c

560

198

108

54

4d

448

162

90

50

4e

336

126

72

45

4f

224

90

54

40

8.2 -Áp dụng cho các thị trấn

Đường Phố loại

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

1a

1.600

384

270

144

1b

1.440

336

249

120

1c

1.200

288

231

105

1d

960

240

192

96

2a

664

219

162

87

2b

600

201

135

78

2c

536

180

105

69

2d

480

162

87

60

3a

424

144

78

51

3b

360

120

66

42

3c

300

105

57

36

3d

240

87

48

33

3e

180

66

39

30

4a

120

48

35

28

4b

88

39

30

26

4c

68

30

26

24

(Đối với thịtrấn Cửa Việt chưa áp dụng giá đất của đô thị loại 5 mà áp dụng giá đất nôngthôn theo loại đất.).

Bảng 9: Đấtsản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

9.1 - Ápdụng cho thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị (trừđất tại các Khu: Du lịch, Công nghiệp và Thương mại): bằng 70% giá đất ởtại các vị trí tương ứng.

9.2 -Áp dụngcho các thị trấn (trừ đất tại các Khu: Du lịch, Công nghiệp và Thương mại): bằng 52% giá đất ở tại các vị trí tương ứng.

Bảng 10: Đất Khu Du lịch thươngmại, Khu Công nghiệp, Khu Thương mại

10.1 Đất ở. Đvt: 1.000 đ/m2

Vị trí

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

1

540

360

150

2

360

240

90

3

240

150

45

4

150

90

24

10.2 - Đất sản xuất, kinh doanhphi nông nghiệp Đvt: 1.000 đ/m2

Vị trí

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

1

360

180

75

2

180

120

45

3

120

75

23

4

75

45

6

- Bảng 10: áp dụng cho đất thuộckhu quy hoạch đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các trục đường giao thôngchính của Khu: Thương mại, du lịch, công nghiệp. Các vùng đất khác của KhuThương mại, Khu du lịch thuộc đô thị thì áp dụng theo giá đất đô thị. Các vùngđất còn lại thì áp dụng bảng giá đất nông thôn.

- Đối với các dự án đầu tư tại KhuThương mại Lao Bảo, Khu Du lịch thương mại, Khu Công nghiệp được áp dụng theochính sách khuyến khích đầu tư riêng (nếu có).

11. Giá đất đặc thù

11.1- Đất nông nghiệp nằm xenkẽ trong đô thị không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác

+ Đối với đô thị loại IV: 40.000đồng/m2

+ Đối với đô thị loại V: 24.000đồng/m2

11.2- Đất Vườn, Ao nằm xen kẽtrong khu vực đất ở tại nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp giấychứng nhận đất ở

- Khu vực I:

+ Xã Đồng bằng: 31.500đồng/m2

+ Xã Trung du : 17.500đồng/m2

+ Xã Miền núi : 10.000đồng/m2

- Khu vực II:

+ Xã Đồng bằng: 25.000đồng/m2

+ Xã Trung du : 15.000đồng/m2

+ Xã Miền núi : 4.000 đồng/m2

- Khu vực III:

+ Xã Đồng bằng: 8.000 đồng/m2

+ Xã Trung du : 3.600đồng/m2

+ Xã Miền núi : 2.000 đồng/m2

Trường hợp bồi thường thiệthại về đất theo giá đất đặc thù mục 11.1 và 11.2 trên đây kèm theo các điềukiện sau:

+ Hạn mức áp giá: Chỉ tính trongphạm vi thửa đất nhưng không quá năm lần hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh quyđịnh.

+ Thửa đất được UBND xã, phường,thị trấn xác nhận sử dụng ổn định không có tranh chấp.

11.3- Trường hợp thửa đất ở cóvị trí thấp hơn mặt đường (xác lập vị trí đất) từ 1,5 m trở lên thì tính giảm giá20% nhưng tối đa không quá 50.000 đ/m2.

- Trường hợp thửa đất ở có vịtrí cao hơn mặt đường (xác lập vị trí đất) từ 1,5 m trở lên thì tính giảm giá10% nhưng tối đa không quá 50.000 đ/m2.

11.4- Các thửa đất ở vị trí góccủa các tuyến đường có tên giao nhau thì tính tăng giá 10% theo mức giá củađường xếp loại cao hơn.

11.5- Đất rừng phòng hộ, rừngđặc dụng: Áp dụng theo giá đất rừng sản xuất (Bảng 3).

11.6- Đất xây dựng trụ sở cơquan và đất xây dựng công trình Sự nghiệp: Trụ sở cơquan và công trình Sự nghiệp được xây dựng tại vị trí, Khu vực nào thì giá đấtđược xác định theo giá đất ở tại vị trí, Khu vực đó.

11.7- Đất ở của đô thị thuộccác khu vực giáp ranh với nông thôn mà người sử dụng đất chuyên sản xuất nông,lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản thì áp dụng giá đất theo bảng 6: Đất ở tại nông thôn. Căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện, thị xã quyđịnh cụ thể các khu vực này trên địa bàn mỗi huyện, thị xã để áp dụng mức giácho phù hợp.

12. Nguyên tắc phân vị trí đấttại các thị xã và thị trấn:

Đất đô thị được xác định theo loạiđường phố và vị trí, bao gồm có 4 vị trí. Nguyên tắc phân vị trí đất đảm bảothửa đất có xác định vị trí đất phải có ít nhất một mặt giáp với đường, ngõhoặc hẻm. Vị trí 1 áp dụng với đất mặt tiền (liền cạnh đường phố) có mức sinhlợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, các vị trí tiếp sauđó theo thứ tự là 2, 3 và 4 áp dụng đối với đất có mức sinh lợi và điều kiệnkết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. Cụ thể:

- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửađất mặt tiền đường phố tính từ lộ giới (ranh giới của thửa đất) vào sâu đến 20m.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với thửađất trong các đường, ngõ hoặc hẻm có mặt cắt từ 3 m trở lên giao nhau với đườngphố đã được xếp loại và có khoảng cách đến mép đường phố đã được xếp loại trongkhoảng từ trên 20 m đến 40 m. Trường hợp thửa đất có khoảng cách từ mép đườngphố đã được xếp loại đến thửa đất đó bằng 40 m thì toàn bộ thửa đất đó được xếpvị trí 2.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với thửađất trong các đường, ngõ hoặc hẻm có mặt cắt từ 3 m trở lên giao nhau với đườngphố đã được xếp loại và có khoảng cách đến mép đường phố đã được xếp loại trongkhoảng từ trên 40 m đến 60 m. Trường hợp thửa đất có khoảng cách từ mép đườngphố đã được xếp loại đến thửa đất đó bằng 60 m thì toàn bộ thửa đất đó được xếpvị trí 3.

- Vị trí 4: Áp dụng đối với cácthửa đất còn lại.

* Đối với đất trong các đường, ngõhoặc hẻm có mặt cắt dưới 3 m giao nhau với đường phố đã được xếp loại thì xếpvào vị trí 4 của đường phố đã được xếp loại.

* Trường hợp thửa đất có địa điểmtương ứng với các vị trí khác nhau (các đường phố đã được xếp loại giao nhauhoặc đường phố đã được xếp loại giao nhau với đường chưa được xếp loại) thìnguyên tắc là áp dụng theo vị trí đất có mức giá cao hơn.

* Đối với thửa đất mà có chiều sâutừ trên 20 m trở lên (liền thửa) thì áp dụng mức giá như sau:

+ 20 m đầu tiên (mặt tiền): tínhbằng giá đất vị trí 1

+ Từ trên 20 m đến 40 m: tính bằnggiá đất vị trí 2

+ Từ trên 40 m đến 60 m: tính bằnggiá đất vị trí 3

+ Từ trên 60 m trở đi: tính bằnggiá đất vị trí 4

PHỤ LỤC SỐ 2

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀNTHỊ XÃ ĐÔNG HÀ

I. Đường loại 1a:

1. Lê Duẩn: Đoạn từ Nam CầuĐông Hà đến tim Cầu Vượt

2. Hùng Vương: Đoạn từ Bưuđiện Đông Hà đến Bắc đường Ngô Quyền

3. Quốc lộ 9: Đoạn từ CôngAn tỉnh đến đường Hàm Nghi

4. Trần Hưng Đạo: Đoạn từĐường Lê Duẩn đến Bưu điện Đông Hà

II.Đường loại 1b:

1. Quốc Lộ 9: Đoạn từ ĐườngHàm Nghi đến Ngã 3 Nguyễn Du

2. Trần Hưng Đạo: Đoạn từBưu điện Đông Hà đến đường Hiền Lương

3. Lê Duẩn: Đoạn từ Tim CầuVượt đến Cống Vân An

4. Phan Châu Trinh: Đoạn từĐường Trần Hưng Đạo đến Chợ Đông Hà

III. Đường loại 1c:

1. Hùng Vương: Đoạn từ Namđường Ngô Quyền đến Bắc cầu Đại An

2. Lê Quý Đôn: cả đường

3. Phan Bội Châu: cả đường

IV. Đường loại 2a:

1. Lê Lợi: Đoạn từ Quốc lộ9 đến đường Trường Chinh

2. Huyền Trân Công Chúa: cảđường

V. Đường loại 2b:

1. Hùng Vương: Đoạn từ Namcầu Đại An đến đường Lý Thường Kiệt

2. Quốc lộ 9: Đoạn từ Ngãba Nguyễn Du đến đường Trần Hưng Đạo

3. Trần Hưng Đạo: Đoạn từĐường Hiền Lương đến đường Trần Nhật Duật

4. Hai Bà Trưng: Đoạn từĐường Trần Hưng Đạo đến đường Hiền Lương

5. Hiền Lương: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng

6. Lê văn Hưu: Đoạn từĐường Lê Duẩn đến Đường sắt phía dưới Cầu Vượt

7. Nguyễn Công Trứ: cảđường (Quốc lộ 9 đến đường Tôn Thất Thuyết)

8. Nguyễn Khuyến: cả đường

9. Lê Hồng Phong: Đoạn từQuốc lộ 9 đến đường Ngô Quyền

10. Quốc lộ 1: Đoạn từ BắcCầu Đông Hà đến đường Đoàn Bá Thừa

11. Nguyễn Trãi: Đoạn từđường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Bĩnh Khiêm

12. Hàm Nghi: Đoạn từ đườngNguyễn Trãi đến Cống Đại An

13. Nguyễn Huệ: Đoạn từđường Nguyễn Bĩnh Khiêm đến đường Hùng Vương

VI. Đường loại 2c:

1. Hàm Nghi: Đoạn từ đườngNguyễn Huệ đến đường Nguyễn Trãi

2. Tạ Quang Bửu: cả đường

3. Phan Đình Phùng: Đoạn từđường Lê Thế Hiếu đến đường Nguyễn Trãi

4. Quốc Lộ 1: Đoạn từ đườngĐoàn Bá Thừa đến đường Phạm Ngũ Lão

5. Ngô Quyền: cả đường

6. Đặng Tất: cả đường

7. Nguyễn Bỉnh Khiêm: cả đường

8. Văn Cao: Đoạn từ đườngHùng Vương đến Thư viện tỉnh

9. Lê Duẩn: Đoạn từ CốngVân An đến Bắc Cầu Trung Chỉ

10. Lý Thường Kiệt: Đoạn từĐường Lê Duẩn đến đường Hàm Nghi

11. Đinh Tiên Hoàng: Đoạntừ Đường Phan Bội Châu đến Cống thoát nước

VII. Đường loại 2d:

1. Trần Hưng Đạo: Đoạn từđường Trần Nhật Duật đến Quốc lộ 9

2. Lê Lợi: Đoạn từ đườngTrường Chinh đến đường Lý Thường Kiệt

3. Tôn Thất Thuyết: cả đường

4. Nguyễn Du: Đoạn từ Quốclộ 9 đến đường Chu Mạnh Trinh

5. Hùng Vương: Đoạn từđường Lý Thường Kiệt đến đường 9D

6. Nguyễn Trãi: Đoạn từQuốc lộ 9 đến đường Nguyễn Bĩnh Khiêm

7. Nguyễn Huệ: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Bĩnh Khiêm

VIII. Đường loại 3a:

1. Quốc lộ 9: Đoạn từ đườngTrần Hưng Đạo đến đường vào Trường Cao đẳng sư phạm

2. Lê Thánh Tông: Đoạn từđường Trần Phú đến đường Lê Lợi

3. Hàm Nghi: Cống Đại Anđến đường Lý Thường Kiệt

4. Lê Thế Hiếu: Đoạn từđường Trần Phú đến đường Nguyễn Trải

5. Lưu Hữu Phước: Từ ThưViện tỉnh đến đường Trần Phú

6. Thái Phiên: cả đường

7. Đặng Dung: Đoạn từ đườngLê Duẩn đến đường Mạc Đĩnh Chi

8. Đào Duy Từ: Đoạn từđường Hùng Vương đến đường Hàm Nghi

9. Đường vào Trạm xá Công An:Đoạn từ QL 9 đến đường Lê Thế Hiếu

10. Lương Khánh Thiện: cảđường

11. Chu Mạnh Trinh: cả đường

12. Nguyễn Du: Đoạn từ đườngChu Mạnh Trinh đến đường Lý Thường Kiệt

13. Trần Phú: Đoạn từ đườngLê Thánh Tông đến Cầu vượt đường sắt

14. Lê Chưởng: cả đường

15. Lê Duẩn: Đoạn từ Namcầu Trung Chỉ đến Bắc Cầu Lai Phước

16. Hoàng Diệu: Đoạn từQuốc lộ 1 đến đường Phạm Ngũ Lão

17. Nguyễn Chí Thanh: cảđường

18. Lý Thường Kiệt: Đoạn từđường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Du

19. Trần Phú: Đoạn từ đườngHùng Vương đến đường Thái Phiên

IX. Đường loại 3b:

1. Phan Đình Phùng: Đoạn từđường Nguyễn Trãi đến đường Lưu Hữu Phước

2. Bùi Thị Xuân: Đoạn từđường Lê Duẩn đến Hải đội 2

3. Trần Hữu Dực: cả đường

4. Trường Chinh: Đoạn từđường Hàm Nghi đến đường Hùng Vương

5. Đoàn Khuê: đoạn từ đườngTôn Thất Thuyết đến đường Trần Đại Nghĩa

6. Trần Đại Nghĩa: cả đường

7. Chế Lan Viên: Đoạn từđường Hùng Vương đến đường Phan Đình Phùng

8. Đường vào Tỉnh Uỷ: Đoạntừ đường Nguyễn Trãi đến Lưu Hữu Phước

9. Trần Nhật Duật: cả đường

10. Phan Văn Trị: Đoạn từQuốc lộ 9 đến đường Lê Thế Hiếu

11. Hải Thượng Lãn Ông: Đoạntừ đường Tôn Thất Thuyết đến phía tây đường Hùng Vương

X. Đường loại 3c:

1. Quốc lộ 1: Đoạn từ đườngPhạm Ngũ Lão đến Nam Cầu Sòng

2. Lê Thế Tiết: Đoạn từđường Lê Duẩn đến đường Bà Huyện Thanh Quan

3. Đinh Công Tráng: Đoạn từđường Lê Quý Đôn đến đường Huyền Trân Công Chúa

4. Ông ích Khiêm: Đoạn từđường Lê Duẩn đến đường Hải Triều

5. Hải Triều: Đoạn từ đườngLê Duẩn đến đường sắt

6. Đường Hai bên Cầu Vượt: Đoạntừ đường Trần Phú đến cổng Công An tỉnh

7. Nguyễn Tri Phương: Đoạntừ đường Lê hồng Phong đến đường Lê Lợi

8. Phạm Đình Hổ: Đoạn từđường Lê Hồng Phong đến đường Lê Lợi

9. Hồ Xuân Lưu: Đoạn từđường Lê Hồng Phong đến Nguyễn Hàm Ninh

10. Nguyễn Hàm Ninh: Đoạntừ đường Ngô Quyền đến Quốc Lộ 9

11. Phan Chu Trinh: Đoạn từLê Quý Đôn đến Đinh Công Tráng

12. Nguyễn Thái Học: cảđường

13. Hàn Thuyên: Đoạn từđường Lê Duẩn đến kênh thuỷ lợi N2

14. Ngô Sĩ Liên: đoạn từđường Bùi Thị Xuân đến đường Đặng Dung

15. Nguyễn Huệ: Đoạn từđường Hùng Vương đến đường Trần Phú

16. Nguyễn Viết Xuân: cảđường

17. Lê Phụng Hiểu: cả đường

XI. Đường loại 3d:

1. Bùi Dục Tài: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng

2. Đặng Thai Mai: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Thái Học

3. Mạc Đĩnh Chi: Đoạn từđường Bùi Thị Xuân đến đường Đặng Dung

4. Đoạn đường: đoạn từTrường Lái xe đến ranh giới phường Đông Lễ

5. Trần Cao Vân: đoạn từđường Lý Thường Kiệt đến đường Hàm Nghi

6. Đinh Tiên Hoàng: Đoạn từCống thoát nước đến đường Bùi Dục Tài

XII. Đường loại 3e:

1. Bến Hải: Đoạn từ đườngLê Lợi đến đường Trần Đại Nghĩa

2. Dương Văn An: Đoạn từđường Lê Lợi đến đường Trần Đại Nghĩa

3. Phạm Ngũ Lão: Đoạn từQuốc lộ 1 đến đường Hoàng Diệu

4. Đặng Dung: Đoạn từ đườngMạc Đĩnh Chi đến đường Bùi Thị Xuân

5. Đoàn Khuê: đoạn từ đườngTrần Đại Nghĩa đến đường Trần Phú

6. Phùng Hưng: Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Đinh Tiên Hoàng

7. Thành Cổ: Đoạn từ đườngTrần Hưng Đạo đến cầu Khe Lược

XIII. Đường loại 4a:

1. Quốc lộ 9: Đoạn từ Đườngvào trường CĐSP đến đường vào X 334

2. Quốc lộ 1 cũ: Đoạn từđường Đoàn Bá Thừa đến đường Hoàng Diệu

3. Nguyễn Đình Chiểu: Đoạntừ Trường Cao đẳng sư phạm đến Quốc lộ 9

4. Nguyễn Trung Trực: Đoạntừ Quốc lộ 9 đến Hồ Khe mây

5. Trần Bình Trọng: Đoạn từđường Nguyễn Trung Trực đến đường Nguyễn

Du (Trạm bơm 2)

6. Bùi Dục Tài: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến đường Bà Triệu

7. Nguyễn Du: Đoạn từ đườngLý Thường Kiệt đến Trạm bơm 2

8. Hai Bà Trưng: Đoạn từđường Hiền Lương đến đường Bùi Dục Tài

9. Nguyễn Hoàng: Đoạn từđường Lê Duẩn đến Cống trên kênh N2

10. Phạm Hồng Thái: Đoạn từđường Lê Duẩn đến Kênh thuỷ lợi N2

11. Hải Thượng Lãn Ông: Đoạncòn lại

12. Bà Triệu: Đoạn từ ChợĐông Hà đến Cầu Thanh niên

XIV. Đường loại 4b:

1. Yết Kiêu: Đoạn từ Quốclộ 9 đến đường Nguyễn Trãi nối dài

2. Đường Thanh niên: Đoạntừ Quốc lộ 1 đến đường về Cống Vĩnh Ninh

3. Hoàng Diệu: Đoạn từđường Phạm Ngũ Lão đến đường sắt

4. Bà Triệu: Đoạn từ CầuThanh niên đến Cầu Đường sắt

5. Lương Ngọc Quyến: Đoạntừ Quốc lộ 9 đến Trạm lưới điện lực

6. Trương Hán Siêu: Đoạn từQuốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng

7. Cao Thắng: Đoạn từ đườngChu Mạnh Trinh đến đường Nguyễn Du

8. Lê Trực: Đoạn từ Quốc lộ1 đến đường Hoàng Diệu

9. Đường phía sau Trụ sở HảiQuan tỉnh: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Huệ

10. Võ Thị Sáu: Đoạn từđường Nguyễn Trãi đến đường Trương Hán Siêu

11. Đinh Tiên Hoàng: Đoạntừ đường Bùi Dục Tài đến Trần Nhật Duật

12. Trương Định: Đoạn từđường Hàm Nghi đến Nguyễn Bính Khiêm

13. Hiền Lương: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến Đinh Tiên Hoàng

14. Đoàn Thị Điểm: Đoạn từđường Lê Duẩn đến kênh thuỷ lợi N2

15. Đoạn đường phía trước trụ sởUBND phường Đông Giang: từ đường Trần Nguyên Hãn đến hết đường

XV. Đường loại 4c:

1. Bà Triệu: Đoạn từ Cầuđường sắt đến đường vào Sư đoàn 968

2. Cồn Cỏ: Đoạn từ đườngĐặng Dung đến Kênh thuỷ lợi

3. Lê Lai: Đoạn từ đường LêThế Hiếu đến Quốc lộ 9

4. Trần Quốc Toản: Đoạn từđường Nguyễn Gia Thiều đến Trần Hưng Đạo

5. Mai Hắc Đế: Đoạn từđường Chu Mạnh Trinh đến Lê Thánh Tông nối dài

6. Trần Phú: Đoạn từ đườngThái Phiên đến đường Trần Hưng Đạo

7. Kim Đồng: Đoạn từ đườngLê Duẩn đến đường Bùi Thị Xuân

8. Trương Hán Siêu: Đoạn từQuốc Lộ 9 đến đường Nguyễn Trãi

9. Lê Văn Hưu: Đoạn từĐường sắt phía dưới Cầu Vượt đến Ga Đông Hà

10. Đường vào 968: Đoạn từQuốc lộ 9 đến đường Bà Triệu

XVI. Đường loại 4d:

1. Quốc lộ 9: Đoạn từ Đườngvào X334 đến cầu Bà Hai

2. Bà Huyện Thanh Quan:Đoạn từ đường Lê Thế Tiết đến Nguyễn Biểu

3. Phan Huy Chú: Đoạn từđường Lê Duẩn đến đường Bùi Thị Xuân

4. Nguyễn Thiện Thuật: Đoạntừ đường Lê Duẩn đến kênh thuỷ lợi N2

5. Nguyễn Biểu: Đoạn từđường Lê Duẩn đến Kênh thuỷ lợi N2

6. Nguyễn Gia Thiều: Đoạntừ đường Đặng Thai Mai đến Trần Quốc Toản

7. Đoàn Bá Thừa: Đoạn từQuốc lộ 1 đến đường Hoàng Diệu

8. Thành Cổ: Đoạn từ CầuKhe Lược đến đường Bà Triệu

9. Trần Nguyên Hãn: Đoạn từQuốc lộ 1 đến hết nhà ông An khu phố 2

XVII. Đường loại 4e:

1. Nguyễn Thượng Hiền: Đoạntừ đường Bùi Thị Xuân đến kênh thuỷ lợi N22

2. Đường Thanh niên: Đoạntừ cống Vĩnh Ninh đến Trạm Y tế phường Đông Giang.

XVIII. Đường loại 4f:

1. Trần Nguyên Hãn: Đoạn từnhà ông An khu phố 2 đến đập Đại Độ

2. Đường Thanh niên: Đoạntừ Trạm Y tế phường Đông Giang đến cầu Ông Niệm.

XIX Phân loại đường cho cáctuyến đường còn lại như sau:

* Các tuyến đường chưa có tên, mớiđược đầu tư nâng cấp nền đường đã đổ nhựa và chưa được xếp loại được phân loạinhư sau:

- Có mặt cắt từ 13m trở lên: xếploại 3e

- Có mặt cắt từ 6m đến dưới 13m:xếp loại 4a

* Các đường còn lại (chưa có tên,nền đường chưa được đổ nhựa và chưa được xếp loại) được phân loại như sau:

- Có mặt cắt từ 6 m trở lên: xếploại 4d

- Có mặt cắt từ 3 m đến dưới 6 m:xếp loại 4e

* Những đường chưa đủ tiêu chuẩnxếp loại, chưa được xếp loại theo phụ lục này thì xếp theo vị trí của các đườngđã được xếp loại.

* Mặt cắt của các đoạn đường nàyđược tính bằng trung bình mặt cắt của điểm đầu đường và điểm cuối đường.

PHỤ LỤC SỐ 3

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀNTHỊ XÃ QUẢNG TRỊ

I. Đường loại 3a:

1. Trần Hưng Đạo: Đoạn từđường Quang Trung đến đường Trần Quốc Toản

2. Lê Duẩn: Đoạn từ giáp xãHải Phú đến Nam cầu Thạch Hãn

II. Đường loại 3b:

1. Trần Hưng Đạo:

- Đoạn từ đường Trần Quốc Toản đếnBắc Cống Thái Văn Toản

- Đoạn từ đường Quang Trung đếnđường Đoàn Thị Điểm

III. Đường loại 3c:

1. Trần Hưng Đạo:

- Đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đếngiáp xã Triệu Thành

- Đoạn từ cống Thái Văn Toản đếnđường Lê Duẩn

2.Quang Trung: Đoạn từđường Ngô Quyền đến hàng rào phiá Đông Chi nhánh điện Thành Cổ

3. Ngô Quyền: Đoạn từ PhốHữu Nghị đến giáp xã Triệu Thành

IV. Đường loại 3e:

1. Quang Trung: Đoạn từHàng rào phía Đông Chi nhánh điện Thành Cổ đến đường Hai Bà Trưng

2. Hai Bà Trưng: Đoạn từđường Lê Duẩn đến đường Lý Thái Tổ

3. Phố Thành Công: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền

4. Phố Hữu Nghị: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền

V. Đường loại 4a:

1. Lý Thường Kiệt: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến đường Trần Hưng Đạo

VI. Đường loại 4b:

1. Trần Thị Tâm: Đoạn từđường Lê Duẩn đến Ga Quảng Trị

2. Lê Hồng Phong: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến đường Trần Hưng Đạo

3. Lý Thái Tổ: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền

4. Hoàng Diệu: Đoạn từđường Quang Trung đến đường Lý Thái Tổ

5. Hai Bà Trưng: Đoạn từđường Lý Thái Tổ đến đường Phan Đình Phùng

6. Ngô Quyền: Đoạn từ PhốHữu Nghị đến đường Bùi Thị Xuân

VII. Đường loại 4c:

1. Trần Phú: Đoạn từ đườngHai Bà Trưng đến đường Phan Chu Trinh

2. Phan Đình Phùng: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền

VIII. Đường loại 4d:

1. Nguyễn Tri Phương: Đoạntừ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Quyền

2. Phan Bội Châu: Đoạn từđường Lê Duẩn đến Cống K7

3. Phan Chu Trinh: Đoạn từBến xe cũ đến đường Phan Thành Chung

4. Đoàn Thị Điểm: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến đường Ngô Quyền

5. Lê Quý Đôn: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến hàng rào phía tây Trường Dân tộc nội trú

6. Nguyễn Trãi: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến kênh N1

7. Bùi Thị Xuân: Cả đường

IX. Đường loại 4e:

1. Nguyễn Thị Lý: Đoạn từđường Phan Đình Phùng đến kênh N1

2. Nguyễn Trãi: Đoạn từKênh N1 đến Quốc lộ 1A

3. Trần Quốc Toản: Đoạn từđường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung

X. Đường loại 4f:

1. Phan Chu Trinh:

- Đoạn từ Phố Hữu Nghị đến Bến xecũ

- Đoạn từ đường Phan Thành Chungđến giáp xã Hải Lệ

2. Phan Thành Chung: Đoạntừ đường Phan Chu Trinh đến đường Lê Lợi

3. Lê Lợi: Đoạn từ đường LêDuẩn đến kênh N2

4. Thạch Hãn: Đoạn từ đườngHồ Xuân Hương đến đường Trần Quốc Toản

5. Hồ Xuân Hương: Đoạn từđường Trần Phú đến đường Lê Hồng Phong

6. Ngô Thì Nhậm: Đoạn từđường Quang Trung đến đường Lý Thường Kiệt

7. Bà Triệu: Đoạn từ đườngHai Bà Trưng đến đường Lý Thường Kiệt

8. Huyền Trân Công chúa: Đoạntừ đường Trần Bình Trọng đến đường Nguyễn Thị Lý

9. Trần Bình Trọng: Đoạn từđường Hai Bà Trưng đến giáp xã Hải Quy

10. Nguyễn Thị Lý: Đoạn từkênh N1 đến cầu Ba Bến

XI. Các đường còn lại

* Các đường còn lại chưa có tên vàchưa được xếp loại thì được phân loại như sau:

- Có mặt cắt từ 8 m trở lên thìxếp loại 4f

- Có mặt cắt từ 5 m đến nhỏ hơn 8m thì xếp vào vị trí 2 của đường loại 4f

- Có mặt cắt từ 3 m đến nhỏ hơn 5m thì xếp vào vị trí 3 đường loại 4f

* Những đường chưa đủ tiêu chuẩnxếp loại, chưa được xếp loại theo phụ lục này thì xếp theo vị trí của các đườngđã được xếp loại.

* Mặt cắt của các đoạn đường nàyđược tính bằng trung bình mặt cắt của điểm đầu đường và điểm cuối đường.

PHỤ LỤC SỐ 4

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG, KHU VỰC;PHÂN HẠNG ĐẤT, LOẠI ĐẤT

1. Xã miền núi:

* Huyện Hướng Hoá:

Các xã: Tân Hợp, Tân Liên, TânLập, Tân Long, Tân Thành, Thuận, Thanh, Hướng Lộc, A Xing, A Túc, A Dơi, Xi, PaTầng, Húc, Hứơng Tân, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Phùng, Hướng Lập, Hướng Việt.

* Huyện ĐaKrông:

Các xã: Hướng Hiệp, Đakrông, Mò Ó,Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc, Tà Long, Húc Nghì, Pa Nang, Tà Rụt, A Ngo, ABung, A Vao.

* Huyện Cam Lộ: Các xã : Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Tuyền

* Huyện Gio Linh: Các xã : Linh Thượng, Vĩnh Trường, Hải Thái

* Huyện Vĩnh Linh: Các xã : Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê.

2. Hạng đất:

- Đất trồng cây hàng năm có từhạng 2 đến hạng 6; Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản có 6 hạng.

- Đất trồng cây lâu năm và đấtrừng sản xuất có 5 hạng.

3. Đất làm muối có 4 vị trí:

- Vị trí 1. Đất cách xatrục đường giao thông chính hoặc kho muối tập trung không quá 30m.

- Vị trí 2. Đất cách xatrục đường giao thông chính hoặc kho muối tập trung từ 30m đến 50m.

- Vị trí 3. Đất cách xatrục đường giao thông chính hoặc kho muối tập trung từ 50m đến 80m.

- Vị trí 4. Các khu vực đấtcòn lại.

4. Các khu vực đất ở, đất sảnxuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn:

- Khu vực 1. Vừa tiếp giáp với quốc lộ, tỉnh lộ vừa nằm tại trung tâm xã, cụm xã(gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế) hoặc liền kề với khu thương mại dulịch, khu công nghiệp.

- Khu vực 2. Tiếp giáp với quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên thôn; hoặc nằmtại trung tâm xã, cụm xã; hoặc tiếp sau phần đất khu vực 1.

* Phạm vi đất khu vực 1 và khu vực2 có chiều sâu tối đa 4 vị trí đất, mỗi vị trí là một chủ sử dụng đất nhưngtổng chiều sâu không quá 200m.

- Khu vực 3: Các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

5. Khu vực đất tại Khu dulịch-Thương mại, Khu thương mại, Khu công nghiệp:

- Khu vực I : Thuộc địa bàn Thị xã Đông Hà

- Khu vực II: Gồm các huyện : Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Thịxã Quảng Trị (trừ các xã Miền núi)

- Khu vực III : Gồm huyện Hướng Hoá, Đakrông, Đảo Cồn Cỏ và các xã Miền núi của cáchuyện khác trong tỉnh.

6. Giao UBND các huyện, thị xã:

6.1. Căncứ vào các quy định tại Quyết định này và thực tế trên địa bàn để quy định khuvực, xác định vị trí cho từng loại đất tại các bảng giá số 5, 6, 7 và 10 thuộcphụ lục số 01 đính kèm quyết định này.

6.2.Phânhạng đất nông nghiệp theo phân hạng của bộ thuế nông nghiệp năm 2004 và các nguyêntắc quy định tại Nghị định số 73/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ về quy địnhchi tiết phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

6.3. Căncứ Quyết định này của UBND tỉnh xây dựng phương án phân loại đường phố thị trấn(Trường hợp có điều chỉnh phân loại đường phố) báo cáo Sở Tài chính kiểm tratrình UBND tỉnh quyết định phân loại đường cho các tuyến đường của thị trấn./.