ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 83/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUYẾT TOÁN VẬT TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Quyếtđịnh số 195/HĐBT ngày 14-12-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện chế độquyết toán vật tư trong nền kinh tế quốc dân;
- Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 05-06-1983 về việc thực hiện chế độ quyết toánvật tư trong các đơn vị kinh tế cơ sở và các sở, ngành, quận huyện có sử dụngvật tư của Nhà nước ;
Theo đề nghị của đồng chí Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpBan chỉ đạo quyết toán vật tư thành phố trực thuộc Uỷ ban Nhân dân thành phố.

Thành phần Ban chỉ đạo quyếttoán vật tư thành phố gồm :

1. _ Đ/c Võ Thành Công, Phó Chủtịch UBND Thành phố ……Trưởng ban.

2. _ Đ/c đại diện Chi cục Thốngkê……Phó ban thường trực.

3. _ Đ/c đại diện Uỷ ban kếhoạch thành phố ……Phó ban.

4. _ Đ/c đại diện Sở Tài chánh……Uỷ viên.

5. _ Đ/c đại diện Công ty Vật tưtổng hợp ……Uỷ viên.

6. _ Đ/c đại diện Sở Công nghiệp……Uỷ viên.

7. _ Đ/c đại diện Sở Giao thôngvận tải ……Uỷ viên.

Điều 2.- Ban chỉ đạoquyết toán vật tư có nhiệm vụ :

a) Chỉ đạo và tổ chức quyết toánvật tư đúng theo quyết định số 195/HĐBT ngày 14-12-1982 của Hội đồng Bộ trưởng,Thông tư Liên bộ Tài chánh – Vật tư – Tổng cục Thống kê – Uỷ ban Kế hoạch Nhànước số : 85/TK-KH-TC-VT ngày 02-02-1983 và Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 05-06-1983của Uỷ ban Nhân dân thành phố.

b) Tổ chức chỉ đạo Hướng dẫn cácđơn vị kinh tế cơ sở, ngành, quận, huyện có sử dụng vật tư của Nhà nước báo cáoquyết toán đầu tư của đơn vị mình đúng kỳ hạn, đầy đủ, toàn diện.

c) Được Uỷ ban Nhân dân thànhphố ủy quyền duyệt quyết toán đầu tư của các đơn vị kinh tế cơ sở và các sởngành, quận, huyện.

d) Nghiên cứu đề xuất với Uỷ banNhân dân thành phố các quy định nhằm cải tiến công tác quản lý vật tư, cơ cấutổ chức ngành vật tư của thành phố, và biện pháp thiết thực để không ngừng nângcao trình độ quản lý và quyết toán vật tư.

Điều 3.- Các thành viênBan chỉ đạo quyết toán vật tư của thành phố sử dụng cán bộ của cơ quan mình đểthực hiện nhiệm vụ.

Trụ sở của Thường trực Ban chỉđạo quyết toán vật tư đặt tại cơ quan của Chi cục Thống kê thành phố (số 29đường Hàn Thuyên – Quận 1).

Điều 4. Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban tổ chức chánh quyền, Thủtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện và các đồngchí có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn