ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CÒN HIỆU LỰC NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 29/TTr-TP ngày 14 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 11 còn hiệu lực năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân TpHCM;
- Sở Tư pháp TpHCM;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT và các PCT;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND 16 phường;
- Trang thông tin điện tử quận;
- Lưu: VT, TP.01.

CHỦ TỊCH
Trần Thị Bích Liên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CÒN HIỆU LỰC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. Lĩnh vực tổ chức chính quyền:

1

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND ; ngày 23/4/2015

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11

30/4/2015

 

2

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ; ngày 08/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận

15/9/2017

 

3

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ; ngày 25/9/2017

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận

02/10/2017

 

4

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ; ngày 27/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

04/10/2017

 

5

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ; ngày 02/10/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

09/10/2017

 

6

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ; ngày 27/8/2018

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận

 

 

7

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ; ngày 19/11/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11

29/11/2018

 

II. Lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

1

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ; ngày 25/9/2017

Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 11

02/10/2017

 

Tổng số: 08 văn bản.