ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đ án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Tư Pháp;- Cục công tác phía Nam (Bộ Tư Pháp);- Cục TGPL (Bộ Tư Pháp);- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Tòa án nhân dân tỉnh;- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;- Như điều 3;- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
83/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 và Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015.

- Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa với lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Định hướng đến năm 2025, người thực hiện trợ giúp pháp lý, nhất là đội ngũ trợ giúp viên pháp lý là luật sư hành nghề, bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý với chất lượng ngày càng tốt hơn.

- Chuyển Trung tâm trợ giúp pháp lý theo hướng từ việc chủ yếu cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý như hiện nay thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, tinh giản tổ chức, bộ máy và biên chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của nhà nước.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý. Đảm bảo tính khả thi của kế hoạch, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các ngành, địa phương và tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai Đề án.

- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) hiệu lực

1.1. Công tác hoàn thiện thể chế

a) Tổ chức lấy ý kiến, góp ý xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư Pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018.

c) Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đi) và các văn bản có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý được sửa đổi trong thời gian tới.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hàng năm.

1.2. Về tổ chức cán bộ và mạng lưới Chi nhánh, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp vị trí việc làm của công chức, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế hiện có của Trung tâm sau khi Đề án sắp xếp vị trí việc làm của Trung tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với Chi nhánh trợ giúp pháp lý: về cơ bản không thành lập mới chi nhánh, tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hoạt động của 02 chi nhánh hiện có, đảm bảo hoạt động chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân.

Đối với các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở xã, phường, thị trấn không thành lập mới các câu lạc bộ. Tổ chức rà soát lại các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đang tồn tại, tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, phương án giải thể hoặc sáp nhập với các câu lạc bộ khác ở địa phương để tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

1.3. Tăng cường quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý. Đồng thời, củng cố, rà soát đội ngũ luật sư hiện là cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý, tiếp tục huy động luật sư có kinh nghiệm, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Công bố danh sách luật sư, trợ giúp pháp lý trên trang thông tin điện tử ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của các cơ quan tiến hành tố tụng để người được trợ giúp pháp lý lựa chọn khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến chế độ tài chính, hợp đồng cung cấp dịch vụ nhằm khuyến khích luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả, chất lượng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và hàng năm.

b) Nâng cao năng lực cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ trợ giúp viên pháp lý với các hình thức phù hợp theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý, trình độ chính trị và kỹ năng trợ giúp pháp lý, nhất là kỹ năng tranh tụng tại tòa án và nâng cao chất lượng tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý thông qua việc đánh giá chất lượng vụ việc và việc giao chỉ tiêu tham gia tố tụng hàng năm cho mỗi trợ giúp viên pháp lý. Đào tạo, bồi dưỡng một số chuyên viên hiện có thành trợ giúp viên pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

c) Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý

Triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý và sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (thời gian thụ lý, người được trợ giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thời gian thực hiện, tình trạng kết quả của vụ việc...). Tiếp tục rà soát và đề xuất cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

Tăng cường việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về triển khai công tác trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Giai đoạn sau khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

2.1. Về hoạt động trợ giúp pháp lý

Tổ chức triển khai Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến trợ giúp pháp lý. Tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng...

Tiếp tục triển khai Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2012 - 2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.2. Về mô hình, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

Hoàn chỉnh các thủ tục, chính thức chuyển Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện giảm biên chế sự nghiệp của Trung tâm tới mức 50% tổng số biên chế hiện tại, chuyển việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý sang tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện.

Sắp xếp số biên chế dôi dư của Trung tâm tăng cường cho các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.3. Về người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trước năm 2025, người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên là luật sư. Sau năm 2025, người thực hiện trợ giúp pháp lý là luật sư (đã hoàn tất quá trình chuyển đổi trợ giúp viên pháp lý thành luật sư). Trung tâm thực hiện việc ký hp đng vụ việc hoặc hợp đồng thường xuyên với luật sư để thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

2.4. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án của Chính phủ

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp chung.

- Thời gian thực hiện:

+ Sơ kết vào năm 2018.

+ Tổng kết vào năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý được bố trí trong ngân sách của địa phương; Ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; Đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý, bao gồm: chi lương, chi hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm trợ giúp pháp lý, các hoạt động trợ giúp pháp lý ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chi cho nghiệp vụ trợ giúp pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư Pháp - Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

IV. T CHỨC THC HIN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đề án và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tại địa phương.

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch; triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, nhất là thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng... đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời và đúng pháp luật.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính: Hàng năm, trên cơ sở xây dựng dự toán kinh phí của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư Pháp), tổng hợp, tham mưu, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương, kịp thời giải quyết các kiến nghị của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Phối hp, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, giải thể các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động không hiệu quả hoặc sáp nhập các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động có hiệu quả với các câu lạc bộ khác ở địa phương.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn luật sư tỉnh, các cơ quan tổ chức có liên quan tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này./.