UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh

công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế

------------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về việc sửa đổi một số điểm của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí; các Thông tu liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ về chế độ thu và sử dụng một phần viện phí y tế; số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư Liên Bộ số 14/TTLB hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí y tế;
Căn cứ Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố số 1452/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc quy định mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế; số 1622/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 về việc Quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện hạng I;
Xét đề nghị của Liên Sở Y tế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 20/TTLS-YT-TC ngày 10/01/2009 về việc Quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện hạng I, hạng II, hạng III.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định bộ sung mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế (có danh mục kèm theo) như sau:

1. Bổ sung 499 mức thu phẫu thuật, 182 mức thu thủ thuật, 01 mức thu chản đoán hình ảnh cho các bệnh viện hạng I, hạng II; 395 mức thu phẫu thuật, 149 mức thu thủ thuật, 01 mức thu chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cho các bệnh nhân hạng III có trong khung giá, nhưng chưa có tên cụ thể trong Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BLĐTB &XH.

2. Bổ sung 217 mức thu phẫu thuật, 90 mức thu thủ thuật, 54 mức thu chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cho các bệnh viện hạng II; 150 mức thu phẫu thuật, 66 mức thu thủ thuật, 54 mức thu chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cho các bệnh viện hạng III có trong khung giá Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BLĐTB &XH, đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt cho các bệnh viện hạng I;

Mức giá thu trên đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm; nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, đặc biệt nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật, chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm.

Điều 2: Mức gia thu trên tạm thời áp dụng với các đối tượng người bệnh, kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, cả trong điều trị ngoại trú và nội trú.

- Giao Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế công lập thực hiện các khoản thu, chi từ nguồn thu viện phí theo đúng quy định hiện hành về chế độ thu và sử dụng một phần viện phí.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2009.

Điều 4: Các ông (bà) Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở; Y tế, Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hộ thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Văn Kể