CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------

Số: 830/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

-------------------------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 135/TTr-CP ngày 24/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 830/QĐ-CTN ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Đoàn Ngọc Trung, sinh ngày 24/6/1993 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Dvorákova 20, Cheb 35002

Giới tính: Nam

2. Lê Đức Nam, sinh ngày 10/11/1999 tại CH Séc

Hiện trú tại: Movavanská 42A, Brno 61900

Giới tính: Nam

3. Lê Phúc Nhi, sinh ngày 25/8/2009 tại Séc

Hiện trú tại: Movavanská 42A, Brno 61900

Giới tính: Nữ

4. Lê Tâm Vi, sinh ngày 25/8/2009 tại Séc

Hiện trú tại: Movavanská 42A, Brno 61900

Giới tính: Nữ