BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 831-QĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN ĐIỀU LỆ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ vào nghị định số 160-CP ngày 9-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Giao thông vận tải;
Để việc xây dựng và củng cố hệ thống báo hiệu đường bộ tiến hành được thống nhất và phù hợp với tình hình phát triển giao thông vận tải;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục quản lý đường bộ và sau khi đã trao đổi thống nhất với Bộ Công an và Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này bản điều lệ báo hiệu đường bộ để áp dụng thống nhất cho hệ thống đường bộ của cả nước.

Điều 2 – Các đường làm mới hoặc đường cải thiện nâng cấp phải xây dựng hệ thống báo hiệu theo đúng điều lệ này.

Đối với các đường đang khai thác (đường trung ương cũng như đường địa phương), Cục quản lý đường bộ có trách nhiệm nghiên cứu lập kế hoạch và hướng dẫn các Sở, Ty giao thông vận tải thay thế, bổ sung các biển báo, tín hiệu, dấu hiệu trên từng tuyến theo đúng điều lệ này để hệ thống báo hiệu dần dần được thống nhất và hoàn chỉnh. Trên các đường đang khai thác được phép tiếp tục sử dụng hệ thống báo hiệu cũ và sẽ được thay thế, bổ sung dần những biển báo, tín hiệu theo đúng điều lệ này.

Điều 3. – Tất cả các trường đào tạo lái xe, các cơ quan quản lý xe cơ giới và thô sơ có trách nhiệm tổ chức cho các học viên lái xe, những người điều khiển các phương tiện vận tải học tập nắm vững điều lệ này.

Các Sở, Ty giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với ngành công an ở địa phương phổ biến rộng rãi điều lệ này trong nhân dân.

Điều 4. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1974, những quy định trước đây trái với bản điều lệ này đều bãi bỏ. Quyết định này hủy bỏ và thay thế các nghị định số 12-NĐ ngày 16 tháng 3 năm 1956 và số 36-NĐ ngày 9 tháng 5 năm 1958 của Bộ về biển báo hiệu đường bộ đã ban hành trước đây.

Điều 5 – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ, Vụ trưởng Vụ kỹ thuật, Viện trưởng Viện thiết kế, Cục trưởng Cục vận tải đường bộ, Cục trưởng Cục kiến thiết cơ bản, Vụ trưởng Vụ giáo dục và các ông Giám đốc, Trưởng ty các Sở, Ty giao thông vận tải có trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢIPhan Trọng Tuệ