ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 831/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 củaQuốc hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 31/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tnh;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢNLÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng ápdụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc,nội dung, trách nhiệm phối hợp và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phốihợp

1. Thực hiện trên cơ sở chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của phápluật và trách nhiệm trong quan hệ phối hợp, hợp tác vàcộng đồng trách nhiệm.

2. Chủ động, phối hợp giải quyết kịpthời những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quan hệ quản lý, quan hệ phối hợpbảo đảm chất lượng, hiệu quả, khách quan, phù hợp quy trình, quy chun chuyên môn của từng lĩnh vực. Đi với những việcthuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên hoặc những vấn đề phức tạp thì báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh và đề xuất hướng chđạo giải quyết.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 3. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnhtrong việc quản lý nhà nước về giám định tư pháp theo quy định tại Khoản 1, Điu 43 Luật giám định tư pháp, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp vi cơ quan chuyên môn qun lý về lĩnh vực giám địnhtư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập tổ chức giám định tư phápở những lĩnh vực theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

2. Đnghị Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tưpháp ở các lĩnh vực sau khi thống nhất ý kiến với cơ quan chuyên môn quản lý vlĩnh vực giám định tư pháp đó.

3. Lập hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp cấp,thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp.

4. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp trong việc tổchức bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cần thiết cho giám định viên tưpháp.

5. Phối hợp với các cơ quan chuyênmôn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp trong việc kiểm tra, thanh tra việcthực hiện pháp luật về giám định tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo theothẩm quyền.

6. Làm đu mốiđề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giámđịnh tư pháp theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơquan, tổ chức có liên quan đến hoạt độnggiám định tư pháp ở địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luậtvề giám định tư pháp và Quy chế này.

Điều 4. Công an tỉnh, Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptrong việc lựa chọn người thuộc thẩm quyn quản lý của đơnvị mình đtrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bnhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptrong việc lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám địnhtư pháp theo vụ việc của đơn vị mình để trình Ủy ban nhândân tỉnh công bố.

3. Phối hợp viSở Tư pháp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiếnthức pháp luật cần thiết cho người giám định tư pháp thuộc thm quyền quản lý của đơn vị mình.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptrong việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp,giải quyết khiếu nại, tcáo theothẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

5. Hàng năm, lậpdự toán kinh phí cho tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành mình quảnlý, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để mua sắmcác trang thiết bị và phương tiện làm việc cho 02 tổ chức giám định theo Phụlục III của Kế hoạch triển khai thực hiện Đán đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được banhành theo Quyết định số 1581/QĐ- UBND của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh ngày 18/10/2010.

6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chứccó liên quan đến hoạt động giám định tư pháp ở địa phương trong việc thực hiệncác quy định của pháp luật về giám định tư pháp và Quy chế này.

Điều 5. Sở Tài chính

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bốtrí kinh phí thực hiện việc công tác quản lý nhà nước về hoạt động giám định tưpháp, kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động cho các tổ chứcgiám định công lập theo kế hoạch hoặc khi thấy cần thiết.

2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnhvà các tổ chức giám định tư pháp thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối vớigiám định viên tư pháp.

Điều 6. Tòa án nhân dân tỉnh, VỉệnKiểm sát nhân tỉnh

1. Phối hp vớiSở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động giám định tư phápđể đánh giá, dự báo nhu cầu giám định phục vụ hoạt động tố tụng trong từng giaiđoạn.

2. Phối hp, chỉđạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thành phphối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn tỉnh,các tchức giám định, tchức chuyênmôn và đội ngũ giám định viên tư pháp thực hiện trưng cầu và trả chi phí giámđịnh theo quy định.

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chứccó liên quan đến hoạt động giám định tư pháp ở địa phương trong thực hiện cácquy định của pháp luật về giám định tư pháp và Quy chếnày.

Điều 7. Các sở, ban, ngành có liênquan

1. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việclập đề án thành lập tổ chức giám định tư pháp trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định; lựa chọn người để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

2. Chđạo, theodõi đôn đốc hoạt động giám định tư pháp chuyên ngành và thực hiện chế độ báocáo liên thông về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp của ngành mình.

3. Lập dự toán kinh phí cho hoạt độnggiám định tư pháp thuộc ngành mình quản lý.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptrong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luậtcần thiết cho giám định viên tư pháp.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptrong việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật vềgiám định tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Điều8. Các sở, ngành có giám định viên tư pháp, Tổ chức giám đnh tư pháp, tổ chức chuyên môn

1. Tiếp nhận, phối hợp với các cơquan trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định để lựa chọn, phân công giámđịnh viên tư pháp phù hợp nội dung trưng cầu giám định;trả lời cơ quan trưng cầu giám địnhdanh sách người được phân công thực hiện giám định.

2. Thực hiện giám định đảm bảo thờigian, chất lượng các vụ việc được trưng cầu giám định. Trường hợp nội dungtrưng cầu giám định không thuộc chuyên môn hoặc vượt quá khả năng chuyên môncủa mình thì từ chối nhận trưng cầu, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan trưng cầuvà cá nhân yêu cầu giám định tư pháp để tư vấn, giới thiệu các tổ chức giámđịnh khác có đủ khả năng thực hiện giám định.

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chứccó liên quan đến hoạt động giám định tư pháp địa phươngtrong việc thực hiện các quy định của pháp luật về Giám định tư pháp và Quy chếnày.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế đ báo cáo

Định kỳ 6 tháng và hàng năm các sở,ban, ngành tỉnh có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp; các tổ chức giámđịnh tư pháp gửi Sở Tư pháp báo cáo về tổ chức và hoạt động giám định tư phápcủa đơn vị mình theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thốngkê của ngành Tư pháp. Ngoài báo cáo định kỳ theo quy định, khi cn thiết các đơn vị phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cóthẩm quyền về những nội dung có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

Điều 10. Trách nhim thi hành

1. Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưng các sở, ban, ngành có giám định viên tư pháp hoạt động chịu tráchnhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Quá trìnhthực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hp, đềxuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.