Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦATHỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 833/2003/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ ĐIỀU CHỈNH LàI SUẤT TÁI CẤP VỐNCỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
LÀ NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh lãi suất tái cấpvốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 5,00%/năm.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2003 và thay thế Quyết định số 552/2003/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãisuất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngânhàng.

Điều 3. Số dư nợ vay tái cấp vốn củacác tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đến cuối ngày 31 tháng 07 năm 2003tiếp tục thực hiện theo lãi suất cho vay ghi trên khế ước, không điều chỉnhtheo mức lãi suất qui định tại Điều 1 trên đây.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhànước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổnggiám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.