UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại về đất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998;

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại Tờ trình số: 164 /TT-ĐC-TK ngày 19/4/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND thành phố Huế thẩm định hồ sơ đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hời đất để sử dụng và mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng cho các đối tượng sau:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất ở và đất chuyên dùng tại nông thôn.

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất tại nông thôn có công trình như: đình đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ...

Nội dung thẩm định:

- Xác định quy mô diện tích đất được đền bù;

- Tính pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được đền bù và không được đền bù.

Điều 2: Đối với các Dự án cớ sử dụng đất trên địa bàn nhiều huyện (thành phố) thì diện tích đất thu hồi thuộc địa phận mỗi huyện (thành phố) do Chủ tịch UBND huyện (thành phố ) đó trách nhiệm thẩm định đền bù.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phong UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Địa chính, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan cớ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Hoàng