ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ công trình

thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và thu, sử dụng

thủy lợi phí, tiền nước từ các công trình thủy lợi,

cấp nước nông thôn – tỉnh Lào Cai

_______________


 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998; Luật hợp tác xã ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 04/4/2001;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số diều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại tờ trình số 937/TT-NN ngày 8/11/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và thu, sử dụng thủy lợi phí, tiền nước từ các công trình thủy lợi, cấp nước nông thôn-tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005 và thay thế Quyết định số 40/1999/QĐ-UB ngày 09/02/1999 và Quyết định số 120/1999/QĐ-UB ngày 20/5/1999 của UBND tỉnh Lào Cai./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường