THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 837-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1995 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHO HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học cho Học viện Phòng không thuộc Bộ Quốc phòng.

Văn bằng đại học của Học viện Phòng không là văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 2.- Mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo bậc đại học trong Học viện Phòng không do Bộ Quốc phòng Quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3.- Nhiệm vụ cụ thể, tổ chức, biên chế và phương thức quản lý Học viện Phòng không do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định sau khi bàn với Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)