Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 838/2001/QĐ-NHNN
NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LàI SUẤT
CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quảnlý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh mức lãi suấtchiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng là 0,35%/tháng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2001 và thay thế Quyết định số 242/2001/QĐ-NHNN ngày 29/03/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất chiết khấu củaNgân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhànước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và TổngGiám đốc (Giám đốc) các ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.