BỘ CÔNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Quy định xét tặng

Kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Quy định xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng trên Công báo, thay thế các văn bản trước đây về việc tặng huy chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Lê Hồng Anh