UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 838 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về việc bán nhà cấp 3, cấp 4 thuộc quyền sở hữu của

Nhà nước cho các hộ gia đình đang thuê tại thành phố Hải Phòng

____________

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định 02/CP ngày 04/1/1979 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà ở tại các thành phố, thị trấn, thị xã, quyết định số 150/CP ngày 10/6/1977 của Hội đồng Chính phủ và số 162/HĐBT ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư số 47 ngày 5/8/1989 của Bộ Xây dựng về việc hóa giá nhà cấp 3, cấp 4 tại đô thị;

Để từng bước xóa bỏ bao cấp trong lĩnh vực này và tạo điều kiện đẩy mạnh việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tăng thêm diện tích nhà ở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành quy định về việc bán nhà cấp 3, cấp 4 thuộc quyền sở hữu của Nhà nước cho các hộ gia đình đang thuê tại thành phố Hải Phòng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/1990. Những quy định trước đây về việc bán nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước của UBND thành phố trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Giao cho Sở xây dựng chủ trì cùng với Sở tài chính và các ngành liên quan căn cứ quy định này để hướng dẫn và tổ chức thực hiện cụ thể .

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công ty Nhà nước các cấp, các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An