ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thu phí các khu du lịch thuộc huyện Sa Pa

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/07/1997của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép thu phí đối với khách du lịch đi tham quan các di tích văn hóa, các thắng cảnh tại khu du lịch Sa Pa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại công văn số 104/CV-TC ngày 23/04/1998 và đề nghị của UBND huyện Sa Pa tại Tờ trình số 85/TT-UB ngày 13/04/1998 về việc đề nghị thu phí các khu du lịch tại Sa Pa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định thu phí tham quan các khu du lịch tại Sa Pa cụ thể như sau:

1. Khu du lịch Cát Cát:

- Người lớn: 4.000đ/lượt

- Trẻ em (từ 8 – 16 tuổi): 2.000đ/lượt

- Người nước ngoài: 5.000đ/lượt

- Ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên: 10.000đ/lượt

- Ô tô dưới 12 chỗ ngồi: 7.000đ/lượt

- Xe máy: 2.000đ/lượt.

2. Khu du lịch Tả Phìn:

- Người lớn: 3.000đ/lượt

- Trẻ em (từ 8 – 16 tuổi): 1.000đ/lượt

- Người nước ngoài: 5.000đ/lượt

- Ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên: 10.000đ/lượt

- Ô tô dưới 12 chỗ ngồi: 7.000đ/lượt

- Xe máy: 2.000đ/lượt.

Điều 2. Giao cho UBND huyện Sa Pa tổ chức chỉ đạo công tác thu phí tại hai khu du lịch (quy định tại Điều 1).

Cục thuế có trách nhiệm cung cấp chứng từ thu (dưới dạng vé cho cơ quan thu). Toàn bộ số tiền phí thu được phải nộp 100% vào ngân sách. Chi phí phục vụ cho công tác thu, kể cả thưởng được cấp theo dự toán nhưng tối đa không quá 30% tổng số thu, còn lại 70% do ngân sách huyện quản lý đầu tư trở lại các khu du lịch.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử