ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2000/QĐ .UBNDT

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHTIÊU CHUẨN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND, ngày21/06/1994;

- Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật trong giai đoạn hiện nay;

- Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật;

- Căn cứ Kế hoạch số 02/KH .UBT.98,ngày 04/3/1998của UBND tỉnh Sóc Trăng về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từnăm 1998 đến năm 2000;

- Theo đề nghị của Giám Đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định tiêu chuẩn Báocáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyệnphải có các tiêu chuẩn chung sau đây:

- Gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảngvà pháp luật của Nhà nước; có năng lực, phẩm chất chính trị vững vàng, tư cáchđạo đức tốt.

- Có uy tín trong công tác, trong sinh hoạt.

- Có kiến thức pháp luật và khả năng báo cáo phápluật trước công chúng.

- Tự nguyện, nhiệt tình, có đủ điều kiện về sức khỏevà thời gian để hoàn thành nhiệm vụ báo cáo pháp luật.

- Được cơ quan, tổ chức nơi mình công tác, sinhhoạt hoặc chính quyền cơ sở giới thiệu.

2. Ngoài các tiêu chuẩn chung được quy địnhnêu trên, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện phải có các tiêu chuẩn riêngsau đây:

a. Đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: Phải cótrình độ đại học Luật hoặc đại học khác (hay tương đương đại học) và công tác ởmột lĩnh vực có liên quan đến pháp luật từ 3 năm trở lên.

Trường hợp chưa có bằng đại học (hoặc tương đương) thìphải có trình độ trung học pháp lý và công tác ở một lĩnh vực có liên quan đếnpháp luật từ 6 năm trở lên.

b. Đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: Phảicó trình độ trung học pháp lý hoặc trung học khác và công tác ở một lĩnh vựcliên quan đến pháp luật từ 5 năm trở lên.

Trường hợp chưa có các văn bằng nêu trên thì Báocáo viên pháp luật cấp huyện phải là người công tác ở một lĩnh vực có liên quanđến pháp luật từ 10 năm trở lên.

Điều 2:

1/ Căn cứ Quy chế Báo cáo viên pháp luật (ban hànhkèm theo Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp), bản Quy định này và tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Sở Tưpháp có trách nhiệm tổ chức xét chọn Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trình Chủtịch UBND tỉnh công nhận và Phòng Tư pháp huyện, thị có trách nhiệm tổ chức xétchọn Báo cáo viên pháp luật cấp mình, trình Chủ tịch UBND huyện, thị công nhận.

2/ Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNGKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân