BỘ NỘI VỤ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 84/2003/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM

BỘTRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/07/2003 quy định về tổchức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam / DIOXINViệt Nam, đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Vụ Tổ chức phi Chínhphủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam.

Điều 2. HộiNạn nhân chất độc da cam/ DIOXIN Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng BộNội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtrong hoạt động của Hội.

Hội Nạn nhânchất độc da cam/DIOXIN Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủtịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chínhphủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến

(Công báo số226+227 ngày 26/12/2003)