ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 02 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TỌA ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM KHU VỰCBÌNH THUẬN CHO VIỆC THÀNH LẬP VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng Hệ quy chiếuvà Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên vàMôi trường) về hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất ápdụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam khu vực Bình Thuận (gọi tắt làHệ tọa độ VN - 2000 Bình Thuận) cho việc thành lập và sử dụng bản đồ trên địabàn toàn tỉnh.

Hệ tọa độ VN - 2000 khu vực BìnhThuận có các tham số chính như sau:

1. Ê-líp-xô-ít quy chiếu:?Hệ quychiếu quốc tế WGS - 84 toàn cầu có kích thước:

- Bán trục lớn: a =6.378.137,000 m;

- Độ dẹt: f = 1/298,257223563;

- Tốc độ góc quay quanh trục: w =7292115,0 x 10-11rad/s;

- Hằng số trọng trường trái đất:GM = 3986005.108m3/s2.

2. Lưới chiếu bản đồ được quyđịnh:?sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 3o có hệ số điềuchỉnh tỷ lệ biến dạng k = 0.9999 để thể hiện các loại bản đồ.

3. Kinh tuyến trục áp dụng chotỉnh Bình Thuận: l = 108o30’.

4. Phân mảnh hệ thống bản đồ:theo hệ thống lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế, danh pháp tờ bảnđồ theo hệ thống hiện hành.

Điều 2. Hệ tọa độVN - 2000 thay thế các Hệ tọa độ khác, được áp dụng thống nhất trên toàn tỉnhcho tất cả các loại tư liệu đo đạc, bản đồ kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cánhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành