ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 84/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM NHÀ Ở ĐÔNG NAM ĐƯỜNG LÁNG HẠ - THANH XUÂNKÉO DÀI - TỶ LỆ 1/500 THUỘC XÃ TRUNG VĂN - HUYỆN TỪ LIÊM - HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xâydựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 1998 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướngdẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 và Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 13/05/2003 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyệnTừ Liêm tỷ lệ 1/5000;
Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của UBND Thành phố về việcban hành quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự ánkhu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 13/07/2007 của UBND Thành phố về việc phêduyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuânkéo dài - tỷ lệ 1/500 - Thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Tờ trình số 765A/TTr-QHKT, ngày06/06/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạchchi tiết Nhóm Nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài - tỷ lệ 1/500 -thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập vàhoàn thành tháng 06/2007 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, ranh giới và quymô:

* Vị trí: Khu đất nghiên cứuQuy hoạch chi tiết Nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài tỷ lệ1/500 nằm ở phía Tây Nam Thành phố Hà Nội, thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm,Hà Nội.

* Ranh giới:

+ Phía Đông Bắc giáp khu dân cư vàmột số cơ quan, thuộc địa bàn xã Trung Văn.

+ Phía Tây Bắc giáp tuyến đường LángHạ - Thanh Xuân kéo dài.

+ Phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Hà Tây.

* Quy mô:

+ Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng90.745 m2.

+ Quy mô dân số quy hoạch: khoảnghơn 2.000 người.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạchchung Thủ đô, quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thànhphố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 và Quyếtđịnh số 61/2003/QĐ-UB ngày 13/05/2003.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư,phát triển đô thị cho khu vực phía Tây Nam Thành phố phù hợp với chủ trương củaUBND Thành phố Hà Nội: sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm và xây dựng đồng bộ hạtầng kỹ thuật cho khu vực.

- Xác định được quỹ đất, quy mô vàchức năng các công trình phù hợp Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm, Quyết địnhsố 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của UBND Thành phố Hà Nội để thực hiện cácdự án xây dựng theo quy hoạch.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổchức không gian kiến trúc, cảnh quan môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhàở, các công trình công cộng… đảm bảo hiện đại, khang trang, tạo điều kiện môitrường sống ổn định cho người dân, phù hợp với quy hoạch lâu dài.

- Làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tưlập dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các cơ quan thẩm quyền quảnlý xây dựng theo quy hoạch.

3. Nội dung quy hoạch chi tiết:

3.1. Quy hoạch Kiến trúc:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu vực nghiên cứu Quy hoạch chitiết có diện tích khoảng 90.745m2 với các chức năng sử dụng đấtchính như sau:

* Đất xây dựng cơ quan văn phòng(ký hiệu CQ): Có diện tích 5.964 m2.

* Đất xây dựng nhà ở: có tổng diệntích khoảng 43.885 m2, gồm:

- Đất xây dựng nhà ở cao tầng (kýhiệu CT1, CT2, CT3): Có tổng diện tích khoảng 23.150m2.

- Đất xây dựng nhà ở thấp tầng, nhàvườn (ký hiệu TT1, TT2, TT3, TT4, TT5): Có tổng diện tích khoảng 20.735 m2.

* Đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo(ký hiệu NT): Có diện tích khoảng 6.646 m2.

* Đất đường giao thông:

- Đất đường nhánh (ký hiệu Đ1, mặtcắt ngang 13,5m - 17,5m) có diện tích khoảng 27.137m2. (Trong đó,phần đất giới hạn bởi các mốc D1.B.16”.16.16’.15.3.2.1.D1 có diện tích khoảng3550m2. Chủ đầu tư phải phối hợp với Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nộilà đơn vị được giao làm Chủ đầu tư Dự án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở công vụxã Trung Văn, tỷ lệ 1/500 để khớp nối và thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khuvực).

- Đất đường khu vực (ký hiệu Đ2,mặt cắt ngang 40m): Có diện tích khoảng 5.622 m2. Phần đất này nằm trongphạm vi mở đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài (nay là đường Lê Văn Lương kéodài), vì vậy Chủ đầu tư phải phối hợp với Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà làđơn vị được giao làm chủ đầu tư tuyến đường này để khớp nối đồng bộ.

* Đất cây xanh (có ký hiệu CX1, CX2,CX3, CX4): Có tổng diện tích khoảng 1.491 m2.

BẢNGTHỐNG KÊ SỐ LIỆU SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Ký hiệu

Chức năng sử dụng đất

Diện tích đất

Diện tích xây dựng

Diện tích sàn

Mật độ xây dựng

Hệ số SDĐ

Tầng cao bình quân

Ghi chú

(m2)

(m2)

(m2)

(%)

(Lần)

(Tầng)

1

CT1

Nhà ở cao tầng

9567

4080

30870

42,6

3,23

7,6

Tầng 1 dành cho mục đích công cộng có diện tích sàn = 4080m2.

Diện tích bãi đỗ xe = 545m2.

2

TT1

Nhà ở thấp tầng, nhà vườn

4616

1265

3795

27,4

0,82

3

Diện tích bãi đỗ xe = 860m2.

3

CT2

Nhà ở cao tầng

5897

2110

17100

35,8

2,9

8,1

Tầng 1 dành cho mục đích công cộng có diện tích sàn = 2110m2.

Diện tích bãi đỗ xe = 410m2.

4

TT2

Nhà ở thấp tầng, nhà vườn

2194

720

2160

32,8

0,98

3

5

TT3

Nhà ở thấp tầng, nhà vườn

2194

720

2160

32,8

0,98

3

6

CT3

Nhà ở cao tầng

7686

2890

20435

37,6

2,66

7,1

Tầng 1 dành cho mục đích công cộng có diện tích sàn = 2890m2.

7

TT4

Nhà ở thấp tầng, nhà vườn

5069

1650

4950

32,6

0,98

3

Diện tích bãi đỗ xe = 405m2.

8

TT5

Nhà ở thấp tầng, nhà vườn

6662

2755

8265

41,4

1,24

3

9

NT

Đất nhà trẻ, mẫu giáo

6646

1445

2000

21,7

0,3

1,4

10

CQ

Đất cơ quan, văn phòng

5964

2335

18275

39,2

3,06

7,8

Diện tích bãi đỗ xe: 350m2.

11

Đ1

Đất đường nhánh (MCN 13,5-17,5M)

27137

Trong đó, phần đất giới hạn bởi các mốc D1.B.16”.16.16’.15.3.2.1.D1

có diện tích khoảng 3550m2, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội là đơn vị được giao làm Chủ đầu tư Dự án quy hoạch chi tiết Khu nhà ở công vụ xã Trung Văn, tỷ lệ 1:500 để khớp gối và thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực.

12

Đ2

Đất đường khu vực (MCN 40M)

5622

Phần đất này nằm trong phạm vi mở đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài (nay là đường Lê Văn Lương kéo dài), Chủ đầu tư phối hợp với Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà là đơn vị được giao làm Chủ đầu tư tuyến đường này để khớp nối đồng bộ.

13

CX1

Đất cây xanh

660

Trong đó dành khoảng 140m2 để xây dựng công trình HTKT và làm đường

14

CX2

Đất cây xanh

326

Kết hợp bãi đỗ xe

15

CX3

Đất cây xanh

208

Kết hợp bãi đỗ xe

16

CX4

Đất cây xanh

297

Kết hợp bãi đỗ xe

TỔNG CỘNG

90745

19970

110010

22

1,2

5,5

Ghi chú:

- Các công trình nhà ở cao tầng dànhcác tầng dưới (từ 1 đến 2 tầng) là chức năng công cộng, dịch vụ thương mại,phục vụ cho bản thân công trình và dân cư khu vực.

- Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của UBND Thành phố Hà Nội, về việc ban hành quy định tạm thờivề quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ởtrên địa bàn Thành phố Hà Nội, Chủ đầu tư phải bàn giao lại cho Thành phố diệntích đất xây dựng và quỹ nhà chung cư như sau:

+ Bàn giao 4.670m2 đấtxây dựng nhà ở cao tầng giới hạn bởi các mốc 16’.16.17.18.19.20.21.21’.21’’.16’trong ô CT2 có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật (tương đương 20% diện tích đất xây dựng nhàở cao tầng) để làm quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu chung của Thành phố.

+ Dành từ 30% đến 50% quỹ nhà chungcư còn lại bán cho Thành phố theo giá kinh doanh của dự án để phục vụ công táctái định cư hoặc chủ đầu tư bán theo giá kinh doanh cho cán bộ công nhân viêncác cơ quan theo danh sách giới thiệu của UBND thành phố.

- Cần bố trí quỹ đất thích hợp đểphục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư tại chỗ cho các hộ dân cư nằmtrong các khu vực phải di chuyển theo quy hoạch.

- Đối với khu vực nghĩa trang hiệncó nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết, UBND huyện Từ Liêm phải cókế hoạch từng bước di chuyển vào khu mở rộng nghĩa trang Tây Tựu. Trước mắt xãTrung Văn có trách nhiệm quản lý không chôn thêm mộ mới và có biện pháp giảmthiểu ô nhiễm môi trường khu vực.

b. Bố cục không gian kiến trúcquy hoạch và cảnh quan:

Nguyên tắc tổ chức không gian đượccăn cứ trên cơ sở các công trình cao tầng được bố trí trên các trục đường lớnvà tại các vị trí có điểm nhìn đẹp đóng vai trò điểm nhấn không gian, các côngtrình thấp tầng (3 tầng) được bố trí gắn kết với không gian làng xóm và câyxanh hồ nước của khu vực. Trong mỗi cụm công trình đều được bố trí đan xen vớicây xanh, đường dạo và bãi đỗ xe tạo không gian sinh động và đóng góp một phầnvào việc đảm bảo vệ sinh môi trường sống cũng như cải tạo vi khí hậu.

- Cụm công trình cơ quan, văn phòngđược bố trí tại phía Tây Nam ô đất, có tầng cao từ 7 tầng trở lên. Giữa cáccông trình được bố trí cây xanh, sân vườn và bãi đỗ xe tạo không gian sinh độngvà hài hòa với cảnh quan khu vực, đặc biệt là khu cây xanh mặt nước của Côngviên Văn hóa Thể thao Tây Nam Hà Nội. Ngoài ra, công trình này còn là điểm nhấnchuyển tiếp của tuyến đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài tại vị trí giáp ranhgiữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây.

- Các công trình nhà ở cao tầng đượcbố trí dọc theo các trục đường chính. Công trình hợp khối có hình thức hài hòavề không gian và cảnh quan, tạo điểm nhấn cho khu vực.

+ Công trình nhà ở từ 7 đến 9 tầngkết hợp với một phần tổ hợp công trình cơ quan văn phòng (phía mặt đường LángHạ - Thanh Xuân kéo dài) tạo thành một cụm công trình mang tính dẫn hướng chotrục không gian được thiết kế nối từ tuyến đường khu vực chạy vào trung tâm khudự án, trong đó tầng 1 dành cho mục đích công cộng, phục vụ cho bản thân côngtrình). Giữa các khu nhà bố trí sân vườn, đường dạo và bãi đỗ xe.

+ Khu vực phía Bắc ô đất bố trí cáccụm công trình nhà ở cao tầng xen kẽ với cây xanh và bãi đỗ xe để tạo không gianphong phú cho khu vực cũng như cho bộ mặt của tuyến đường chính đi qua xã TrungVăn.

+ Khu vực phía Đông ô đất bố trícụm công trình cao tầng đóng vai trò điểm nhấn kết thúc cho trục không gian câyxanh.

- Nhóm nhà ở biệt thự và nhàvườn được bố trí tại trung tâm và phía Nam khu Dự án xen kẽ với cây xanh, đườngdạo tạo không gian sinh động, hài hòa với cảnh quan khu vực, đặc biệt là khucây xanh mặt nước của Sông Nhuệ.

- Công trình nhà trẻ mẫu giáo đượcbố trí tại khu vực trung tâm của khu đất kết hợp với nhóm nhà vườn, biệt thựtạo thành không gian thấp tầng, thông qua trục không gian gắn kết với không giancây xanh mặt nước của Công viên Văn hóa Thể thao Tây Nam và cây xanh mặt nướccủa Sông Nhuệ.

3.2. Quy hoạch mạng lưới cáccông trình hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch giao thông:

a.1. Mạng đường:

- Tuyến đường khu vực:

+ Tuyến đường có mặt cắt ngang B= 40m nằm ở phía Tây Bắc ô đất gồm hai lòng đường (bề rộng mỗi bên là 11,25m), dảiphân cách trung tâm rộng 3m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,25m, sẽ được thực hiện theodự án riêng.

- Mạng đường nhánh bên trong khudự án:

Mặt cắt quy hoạch của cấp hạng đườngnày sử dụng các đường có mặt cắt ngang B = 13,5m đến 17,5m với bề rộng lòngđường 7,5m, vỉa hè rộng từ 3 ¸ 5m.

Đối với đường nội bộ và lối vào nhàcó mặt cắt ngang B £ 11,5m, được tính trong chỉ tiêu đất xây dựng công trình.

a.2. Bãi đỗ xe:

+ Đối với các công trình công cộng,các chung cư cao tầng và nhà ở thấp tầng đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân cáccông trình, chỉ tiêu đất dành cho nhu cầu này tính vào đất xây dựng công trình.

+ Giải quyết nhu cầu đỗ xe công cộngtừ nơi khác đến với thời gian đỗ ngắn (£ 6 tiếng) tại các ô đất dành xây dựngcác bãi đỗ xe công cộng. Tổng diện tích bãi đỗ xe công cộng của khu quy hoạchnày là 2570m2 và được bố trí làm 5 vị trí bãi đỗ.

a.3. Giao thông công cộng:

Xe buýt hoạt động trên tuyến đườngkhu vực rộng 40m và các tuyến đường nhánh có mặt cắt ngang rộng 17,5m. Dọc theocác tuyến đường này phải bố trí các điểm đỗ xe buýt, khoảng cách giữa các điểmđỗ từ 350m đến 500m.

b. San nền, thoát nước mưa:

b.1. San nền:

- Cao độ khống chế nền từ 6,35m đến6,75m dốc dần về phía Tây Nam với độ dốc nền i ³ 0,004 đảm bảo yêu cầu thoátnước cho ô đất xây dựng công trình.

b.2. Thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa là hệ thốngriêng giữa thoát nước mưa và thoát nước bẩn. Cống thoát nước mưa được xây dựngdọc theo trục đường quy hoạch có đường kính từ F800 ¸ F1500 và cống hộp BxH =1,0m x 1,0m; BxH = 2,0m x 2,0m.

- Hướng thoát nước chính theo quyhoạch được thoát về trạm bơm Trung Văn ở phía Tây Bắc để ra sông Nhuệ. Trườnghợp hệ thống thoát nước đoạn tiếp theo dẫn về trạm bơm chưa có điều kiện xâydựng hoàn chỉnh thì cần phối hợp với chính quyền địa phương để xác định giảipháp tạm trước mắt và xét đến phù hợp với hướng thoát theo quy hoạch lâu dài.

- Tại vị trí tiếp giáp với khu dâncư lân cận phải xây dựng hệ thống thoát nước để tránh gây úng ngập ở khu vựcnày.

c. Quy hoạch Cấp nước:

c.1. Nguồn nước:

- Theo quy hoạch nguồn nước cấp chokhu dự án được lấy từ nhà máy nước của Thành phố như: Mai Dịch, Hạ Đình hoặc từnhà máy nước Sông Đà thông qua tuyến ống cấp nước truyền dẫn xây dựng dọc theođường khu vực ở phía Tây Bắc ô đất. (Trước mắt khi tuyến ống cấp nước trên chưađược xây dựng, cấp nước cho khu dự án có thể được cấp tạm từ hệ thống hiện cóhoặc kết hợp với các dự án đầu tư xây dựng ở lân cận để giải quyết cấp nước tạmthời).

c.2. Mạng lưới đường ống:

- Mạng lưới cấp nước là các đườngống phân phối chính có đường kính D90 - D160mm hình thành mạng vòng kết hợp vớinhánh cụt của các tuyến phân phối nhánh để cấp nước tới từng công trình.

- Đối với khu nhà ở và các công trìnhthấp tầng, nước được cấp trực tiếp từ các tuyến ống phân phối đấu nối với cáctuyến ống phân phối chính.

- Đối với các nhà ở và công trìnhcao tầng trường hợp áp lực nước trên mạng lưới không đáp ứng yêu cầu sẽ đượccấp thông qua bể chứa trạm bơm tăng áp và được tính toán riêng theo dự án đầutư xây dựng.

- Bố trí các tuyến ống cấp nước phânphối trên hè, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình ngầm khác.

c.3. Cấp nước chữa cháy:

- Các họng cứu hỏa được bố trí trênmạng lưới cấp nước chính gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi chocông tác phòng cháy, chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa khoảng 150mvà theo yêu cầu của cơ quan PCCC.

- Đối với các công trình cao tầngphải thiết kế phòng cháy, chữa cháy bên trong công trình theo đúng tiêu chuẩn,quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.

d. Thoát nước bẩn và vệ sinh môitrường:

d.1. Quy hoạch thoát nước bẩn:

- Hệ thống thoát nước bẩn là hệ thốngcống riêng, theo quy hoạch được đưa về xử lý tập trung tại trạm xử lý Yên Xá.

- Dọc theo các tuyến đường xây dựnghệ thống cống BTCT có đường kính D = 300mm để thu gom nước bẩn từ các công trìnhvà dẫn về trạm bơm chuyển bậc dự kiến xây dựng tại khu vực Ngòi - Cầu Trại ởphía Đông Nam. Từ trạm bơm, nước bẩn được bơm vào hệ thống cống chính của khuvực để về trạm xử lý Yên Xá. Các tuyến cống được đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuậtvới độ dốc tối thiểu i ³ 1/D (D đường kính cống) và trên hệ thống có bố trí cácgiếng thăm với khoảng cách 20m ¸ 30m/1 giếng tuân thủ theo Tiêu chuẩn, Quy phạmhiện hành.

- Trước mắt khi hệ thống cống chínhvà trạm xử lý Yên Xá chưa được đầu tư xây dựng thì nước bẩn cần được xử lý làmsạch tại từng công trình trước khi thoát ra hệ thống cống ở bên ngoài ô đất vàtrạm bơm chuyển bậc được bơm thoát tạm vào hệ thống cống thoát nước mưa. Khilập dự án đầu tư xây dựng cần phối hợp với dự án Khu nhà ở Ngòi - Cầu Trại đểkết hợp xây dựng trạm bơm chuyển bậc.

d.2. Rác thải:

- Rác cần được phân loại và đượccơ quan chuyên ngành tới thu gom và vận chuyển đến nơi quy định của Thành phố.

- Đối với khu vực xây nhà cao tầngcần xây dựng hệ thống thu gom rác từ trên cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên.

- Đối với khu vực xây nhà ở thấptầng có thể giải quyết rác theo hai phương thức:

+ Đặt các thùng rác nhỏ dọc theocác tuyến đường để thu rác và đơn vị chuyên ngành tới thu gom vận chuyển đến khuxử lý rác của Thành phố.

+ Xe chở rác của đơn vị vệ sinh môitrường thu gom theo giờ cố định, các hộ dân trực tiếp đổ rác vào xe.

- Đối với các cơ quan và các côngtrình công cộng, rác được thu gom thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năngthu gom vận chuyển rác đô thị trong Thành phố.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu dự án đượclấy từ trạm 110/22KV Thanh Xuân ở phía Đông Bắc khu đất, thông qua tuyến cáp22KV dự kiến xây dựng dọc đường quy hoạch ở phía Bắc khu đất. Trước mắt khi chưaxây dựng được tuyến cáp này thì lấy nguồn tạm từ mạng trung thế hiện có theo sựthỏa thuận của cơ quan quản lý ngành điện.

- Xây dựng 5 trạm biến áp 22/0,4có tổng công suất là 3510 KVA.

- Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/220V.Từ các trạm biến thế có các lộ hạ thế 0,4KV đến các phụ tải cấp điện cho côngtrình. Chiếu sáng đường bằng đèn thủy ngân cao áp.

- Hệ thống trung thế, hạ thế và cápchiếu sáng đường được xây dựng đi ngầm.

f. Quy hoạch hệ thống thôngtin:

- Nhu cầu thông tin điện thoại dựtính bình quân khoảng 44 máy/100 dân.

- Các thuê bao trong khu dự án đượcphục vụ từ tổng đài vệ tinh 5000 số (TĐ1) dự kiến xây dựng phía Đông Bắc khuvực nghiên cứu. Từ tổng đài vệ tinh này có các tuyến cáp gốc đi ngầm đến các tủcáp đặt trong khu vực nghiên cứu. Hệ thống thông tin bưu điện sẽ do cơ quanchuyên ngành giải quyết.

Điều 2. Sở Quy hoạch Kiếntrúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ phù hợp với Quyết định phêduyệt Quy hoạch chi tiết này trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này cóhiệu lực; Chủ trì phối hợp với UBND huyện Từ Liêm và Công ty cổ phần Đầu tư vàXây dựng số 4 tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt chocác tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu, lậpbáo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế đô thị đối với đồ án Quy hoạchchi tiết này, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện TừLiêm chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch đượcduyệt và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của phápluật.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thôngcông chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính,Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng HàNội, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4; Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Từ Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Văn; Giám đốc, Thủ trưởng cácSở, Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- Bộ XD, HK&ĐT, TN&MT;
- Các PVP, TH, XD, NN, KT, Xn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu