ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHẾ ĐỘCHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ XÓM,KHỐI, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chếđộ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, sốlượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thịtrấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính,Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, mộtsố chế độ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạtđộng không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về sốlượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyêntrách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 173/TTr-SNV ngày 22/7/2014 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩmđịnh số 1287/BCTĐ-STP ngày 22/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, quy trìnhtuyển chọn, quản lý sử dụng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm,khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN, QUYTRÌNH TUYỂN CHỌN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠTĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ XÓM, KHỐI, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBNDtỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêuchuẩn, quy trình tuyển chọn, quản sửdụng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ởxã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và ở xóm, khối, bản trên địabàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản theo quy định tại Nghị quyết số117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về sốlượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyêntrách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chuẩn chung nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối, bản

1. Là công dân Việt Nam, có hộkhẩu thường trú tại địa phương cần tuyển chọn cán bộ không chuyên trách (đốivới cán bộ không chuyên trách cấp xã phải có hộ khẩu tại cấp xã cần tuyển; đối với cán bộ không chuyêntrách xóm khối bản phải có hộ khẩu thường trú tại xóm, khối, bản cần tuyển)thuộc tỉnh Nghệ An.

2. Bản thân và gia đình gương mẫuchấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quyđịnh của địa phương.

3. Có lý lịch rõ ràng; có năng lựcvà sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; được nhân dân tín nhiệm.

4. Không trong thời gian bị truycứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án của Tòa ánmà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; không trongthời gian bị xem xét xử lý kỷ luật; không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc hoặcsa thải trong thời hạn 01 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặcsa thải có hiệu lực.

Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấpxã

1. Độ tuổi: đủ 18 tuổi trở lên vàkhông quá độ tuổi cho từng chức danh cụ thể như sau:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Liênhiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủtịch Hội Chữ thập đỏ: không quá 50 tuổi đối với nam, không quá 45 tuổi đối vớinữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

b) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh: không quá 30 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

c) Chủ tịch Hội Người cao tuổi:không quá 65 tuổi đối với nam, không quá 60 tuổi đối với nữ khi tham gia giữchức vụ lần đầu; trường hợp tái cử thì nam không quá 70 tuổi, nữ không quá 65tuổi.

d) Các chức danh Văn phòng Đảngủy; Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng;Phó trưởng Công an; Công an viên thường trực; Trưởng, phó ban bảo vệ dân phố(đối với phường, thị trấn); Phó Chỉ huy trưởng quân sự; Nội vụ, thi đua, khenthưởng, tôn giáo, dân tộc; Quản lý nhà văn hóa, Đài truyền thanh; Bảo vệ thực vật(hoặc đô thị, giao thông, xây dựng đối với phường, thị trấn); Thú y: khi đượctuyển dụng lần đầu không quá 40 tuổi.

2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệptrung học phổ thông hoặc bổ túc trung học phổ thông. Ở các xã vùng cao, đặc biệtkhó khăn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tốt nghiệp trình độ trung cấp trởlên khi tham gia lần đầu. Trường hợp không có người đủ tiêu chuẩn trên thìtuyển chọn người có năng lực, kinh nghiệm đảm nhiệm các chức danh. Sau khi đượctuyển chọn bố trí công tác tạo điều kiện đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phùhợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Trình độ lý luận chính trị.

Có hiểu biết về lý luận chính trị,nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật củaNhà nước.

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở xóm, khối, bản

1. Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệpTrung học cơ sở trở lên.

3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Trình độ lý luận chính trị: Cóhiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Điều 6. Căn cứ tuyển chọn nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối, bản

Việc tuyển chọn những người hoạtđộng không chuyên trách phải căn cứ vào số lượng, chức danh quy định tại Quyếtđịnh số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 củaỦyban nhân dân tỉnh Nghệ An về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên tráchở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và theo Quyđịnh này.

Điều 7. Nguyên tắc tuyển chọnnhững người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã và xóm, khối, bản

1. Bảo đảm công khai, minh bạch,khách quan, đúng pháp luật và đúng điều lệ (đối với các chức danh bầu cử trongcác tổ chức chính trị Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội).

2. Bảo đảm tính cạnh tranh.

3. Tuyển chọn đúng người đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Điều 8. Ưu tiên trong tuyểnchọn những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối, bản

1. Người tốt nghiệp đại học, caođẳng, trung cấp có chuyên ngành phù hợp với chức danh cần tuyển.

2. Anh hùng lực lượng vũ trang,anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thươngbinh.

3. Người dân tộc thiểu số, sĩ quanquân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếuchuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởngchính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởinghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt độngkháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anhhùng lao động.

4. Người hoàn thành nghĩa vụ quânsự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dânquân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyệntham gia phát triển nông thôn, miền núi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Trình tự tuyển chọnnhững người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối, bản

1. Đối với những người hoạt độngkhông chuyên trách tuyển chọn thông qua bầu cử:

Việc lựa chọn nhân sự để giữ cácchức danh phải đảm bảo tiêu chuẩn tại quy định này; quy trình nhân sự, bầu cửđược thực hiện theo các quy định của Trung ương và của tỉnh, Điều lệ của tổchức đối với từng chức danh. Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử là cơ sở đểthực hiện chế độ chính sách đối với người trúng cử.

2. Đốivới những người hoạt động không chuyên trách tuyển chọnkhông thông qua bầu cử:

a) Thông báo tuyển chọn: Ủy bannhân dân cấp xã căn cứ nhu cầu côngviệc, số lượng, tiêu chuẩn theo các quy định tại Quyết định số 14/2014/QĐ- UBNDQuy địnhnày, thông báo công khai trên đài truyền thanh và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về tiêu chuẩn, điềukiện, số lượng, chức danh cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thờihạn xét tuyển.

b) Hội đồng xét tuyển: Bí thư Đảngủy cấp xã quyết định thành lập Hội đồngtuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách. Hội đồng tuyển chọn có từ 05đến 07 thành viên do Bí thư Đảng ủy hoặcPhó Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND cấpxã làm Chủ tịch hội đồng; các thành viên khác lựa chọn là cán bộ, công chức cấpxã.

c) Tổ chức xét tuyển: Căn cứ hồ sơcủa người dự tuyển, kết quả sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về nănglực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng ứng xử của người dự tuyển, Hộiđồng xét tuyển xác định người trúng tuyển là người có kết quả cao hơn thứ tự từcao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

d) Ký kết hợp đồng lao động: saukhi kết thúc xét tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển cấp xã báo cáo Phòng Nội vụkết quả xét tuyển, danh sách những người trúng tuyển và đề nghị thẩm định, phêduyệt. Trên cơ sở kết quả thẩm định, phê duyệt của Phòng Nội vụ, Bí thư Đảng ủytiến hành ký hợp đồng lao động đối với người trúng tuyển thuộc khối Đảng; Chủtịch UBND xã tiến hành ký hợp đồng lao độngđối với người trúng tuyển thuộc khối Nhà nước. Riêng các chức danh Phó trưởngcông an xã, Công an viên thường trực; Phó Chỉ huy trưởng quân sự, việc bổ nhiệmthực hiện theo Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫnthi hành.

Điều 10. Quản lý, sử dụng nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấpxã và xóm, khối, bản

1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các đoàn thểcấp xã chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quản lý, bố trí, sử dụng đối với những người hoạt động khôngchuyên trách thuộc tổ chức mình phụ trách.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phân côngnhiệm vụ, quản lý, bố trí, sử dụng, những người hoạt động không chuyên tráchthuộc khối Nhà nước; bố trí điều kiện làm việc và thực hiện các chế độ, chínhsách, quản lý hồ sơ, lý lịch đối với những người hoạt động không chuyên trách.Hàng năm, thống kê số lượng, chất lượng những người hoạt động không chuyêntrách báo cáo Phòng Nội vụ trước ngày 30 tháng 11.

3. Phòng Nội vụ: Theo dõi, kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh về những người hoạt động không chuyên trách trênđịa bàn; chỉ đạo cấp xã tuyển chọn và thẩmđịnh kết quả tuyển chọn những người hoạtđộng không chuyên trách; thống kê số lượng, chất lượng những người hoạt độngkhông chuyên trách để báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 11. Đánh giá, khen thưởng,kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối,bản

1. Đánh giá:

a) Đối với những người giữ cácchức danh do bầu cử thì áp dụng các quy định củaĐiều lệ các tổ chức và các quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ cấp xã.

b) Đối với những người giữ cácchức danh khác thì áp dụng các quy định của pháp luật về đánh giá công chức cấpxã.

2. Khen thưởng: Việc khen thưởngđối với những người hoạt động không chuyên trách thực hiện theo quy định củapháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Kỷ luật: Những người hoạt độngkhông chuyên trách vi phạm kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật. Nguyên tắc, thời hiệu,thời hạn, trình tự, thủ tục đối với nhữngngười hoạt động không chuyên trách được áp dụng theo các quy định của pháp luậtvề kỷ luật công chức cấp xã hoặc theo cácquy định của Trung ương và của tỉnh, Điều lệ của tổ chức đối với từng chứcdanh. Hình thức kỷ luật được áp dụng theo ba mức sau: khiển trách; cảnh cáo;chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 12. Chế độ, chính sách

1. Đào tạo, bồi dưỡng: Những ngườihoạt động không chuyên trách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn,nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính, bồi dưỡng kỹ năng theo cácquy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức và những người hoạt động không chuyên trách.

2. Chế độ phụ cấp: Những ngườihoạt động không chuyên trách được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Quyết địnhsố 14/2014/QĐ-UBND và các quy định hiệnhành của Nhà nước.

3. Chế độ, chính sách khác: Ngườihoạt động không chuyên trách được ưu tiên tuyển dụng vào công chức cấp xã vàđược hưởng các chế độ chính sách khác theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Nội vụ có tráchnhiệm phối hợp với các cơ quan có liênquan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thựchiện Quy định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã cótrách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này ở cấpxã trong phạm vi huyện, thành phố, thị xã và tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ theo quy định.

3. Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiệnQuy định này; tổng hợp, báo cáo cấp trên trực tiếp theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức thựchiện gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xemxét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.