HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 84-HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN NĂM QUỐC TẾ NHỮNG NGƯỜI GIÀ CỦA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04-07-1981;
Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Y tế sau khi được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ chấp thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập Ủy ban Năm quốc tế những người già của Việt Nam; thành phần Ủy ban gồm có:

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Chủ tịch:

- Đặng Hồi Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đại diện của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

- Đại diện của Hội liên Hiệp phụ nữ Việt Nam.

Ủy viên:

- Nguyễn Kiện, Thứ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

- Mai Văn Muôn, phó Tổng cục Thể dục thể thao

Tổng thư ký:

- Nguyễn Công Thắng, Cục trưởng Cục phòng bệnh và chữa bệnh Bộ Y tế

Phó Tổng thư ký:

- Lê Văn Mỹ, quyền cục trưởng Cục bảo vệ sức khỏe Bộ Y tế.

- Phạm Khuê, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học về người già.

Bộ máy giúp việc thường trực của Ủy ban Năm quốc gia những người già của Việt Nam do Bộ Y tế đảm nhiệm.

Điều 2. - Ủy ban Năm quốc tế những người già của Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa của Năm quốc tế những người già trong cả nước; giới thiệu những thành tựu trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người già.

2. Hướng dẫn các ngành, các cấp trên các mặt công tác xây dựng và củng cố các cơ sở sự nghiệp xã hội đối với người già; chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí cho người già; đưa các hoạt động nói trên vào nề nếp thường xuyên.

3. Tuyên dương thành tích của các cụ già trong việc tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, phục vụ quốc phòng. Động viên các cụ hăng hái và gương mẫu cho con cháu noi theo.

Điều 3. - Ủy ban Năm quốc tế những người già của Việt Nam được sử dụng con dấu riêng.

Điều 4. - Ủy ban Năm quốc tế những người già của Việt Nam, Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đồng