NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/QĐ /NH6

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀUHOÀ TIỀN MẶT TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng Nhà nước Việt Nam được công bố tại Lệnh số 37-LCT/HĐNN8 ngày25-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị địnhsố 15-Chính phủ ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị củaVụ trưởng Vụ Phát hành và kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều1

Banhành kèm theo Quyết định này "Quy định về điều hoà tiền mặt trong hệ thốngNgân hàng Nhà nước".

Điều2

Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-4-1995 và thay thế Quyết định số39-NH/QĐ ngày 05-5-1983 về "Chế độ phát hành, bảo quản và vận chuyển tiềntrong hệ thống Ngân hàng Nhà nước" của Tổng giám đốc (nay là Thống đốc)Ngân hàng Nhà nước, công văn số 239-NHCV ngày 5-7-1991 về "Điều hoà tiềnmặt trong hoạt động Ngân hàng" của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quyđịnh liên quan khác trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều3

Chánhvăn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Phát hành và kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toántài chính, Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhànước Trung ương; Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại quốc doanh; Giám đốc chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU HOÀ TIỀN MẶT TRONGHỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/NH6 ngày 25-3-1995 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước)

A.Quy định chung

Điều1

Ngânhàng Nhà nước (HNNN) Việt Nam thực hiện nhiệm vụ điều hoà tiền mặt trên toànlãnh thổ trong phạm vi khối lượng tiền cung ứng tăng thêm hàng năm và khốilượng tiền đang lưu thông nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời cả về số lượng và cơcấu các loại tiền mặt theo yêu cầu của nền kinh tế và xã hội.

Điều2

NHNNđiều hoà tiền mặt thông qua hoạt động của các quỹ tiền mặt và các kho tiền doNHNN quản lý, gồm:

- Quỹ dự trữ phát hành:

- Quỹ điều hoà tiềnmặt:

- Quỹ nghiệp vụ Ngânhàng:

- Các kho tiền Trungương, kho tiền chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.

B.Những quy định cụ thể

I.Các quỹ tiền mặt

Điều3

Quỹdự trữ phát hành: là tiền mặt dự trữ để phát hành do Thủ tướng Chính phủ quảnlý và giao Thống đốc NHNN trực tiếp bảo quản tại các kho tiền Trung ương. Việcxuất quỹ này được tiến hành trong phạm vi tổng lượng tiền cung ứng tăng thêmđược Chính phủ duyệt hàng năm; Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cho phép Thống đốcNHNN được xuất, nhập quỹ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

- Nhập tiền mặt mới in(từ nhà in về):

- Nhập, xuất đổi loạitiền đủ tiêu chuẩn lưu hành (ngang giá trị) để điều hoà cơ cấu các loại tiềnmặt trong lưu thông;

- Nhập các loại tiềnrách nát hoặc tiền đình chỉ lưu hành thu từ lưu thông về để chuẩn bị tiêu huỷ,đồng thời xuất các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành (đổi ngang giá trị) để đưavào lưu thông;

- Xuất tiền rách náthoặc tiền đình chỉ lưu hành để tiêu huỷ theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Quỹ dự trữ phát hànhchỉ giao dịch trực tiếp với Quỹ điều hoà tiền mặt tại các kho tiền NHNN Trungương và với các Nhà máy in, đúc tiền khi nhập tiền mới sản xuất.

Tiền mặt trong Quỹ dựtrữ phát hành là tiền ngoài lưu thông, được hạch toán, theo dõi ngoại bảng.

Điều4

Quỹđiều hoà tiền mặt: là tiền mặt dự trữ để điều hoà do Thống đốc NHNN quản lý,đặt tại các kho tiền Trung ương và kho tiền các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.Quỹ điều hoà tiền mặt tại các kho tiền Trung ương có quan hệ trực tiếp với Quỹdự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ của NHNN tại Sở Giao dịch và Quỹ điều hoà tiềnmặt bảo quản tại các chi nhánh NHNN. Quỹ điều hòa tiền mặt ở các chi nhánh NHNNtỉnh, thành phố có quan hệ trực tiếp với Quỹ nghiệp vụ do chi nhánh quản lý, vớicác Quỹ điều hòa tiền mặt tại chi nhánh NHNN khác địa phương.

Tiền mặt trong Quỹđiều hòa tiền mặt là tiền trong lưu thông, được hạch toán, theo dõi nội bảng.

Điều5

Quỹnghiệp vụ NHNN: là số tiền mặt dùng giao dịch hàng ngày giữa NHNN với Kho bạcNhà nước, các Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cánhân... có quan hệ giao dịch, thanh toán và giải ngân với NHNN. Quỹ nghiệp vụcủa NHNN tại Sở Giao dịch có quan hệ trực tiếp với Quỹ điều hoà tiền mặt tạikho tiền Trung ương và quỹ tiền mặt của các đơn vị, tổ chức kinh tế và cá nhâncó quan hệ giao dịch với NHNN Trung ương. Quỹ nghiệp vụ của chi nhánh NHNNtỉnh, thành phố có quan hệ trực tiếp với Quỹ điều hòa tiền mặt tại chi nhánh vàquỹ tiền mặt của chi cục Kho bạc Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Thương mại,các tổ chức tín dụng và cá nhân có quan hệ giao dịch với chi nhánh NHNN.

Tiền mặt trong Quỹnghiệp vụ NHNN là tiền trong lưu thông, được hạch toán, theo dõi nội bảng.

II.Nội dung hoạt động của các quỹ tiền mặt.

1. Tổ chức quản lý:

1.1. Tại NHNN Trungương:

Điều6

ChỉThống đốc (hoặc người được Thống đốc uỷ quyền bằng văn bản) mới được quyền ralệnh xuất tiền mặt từ Quỹ dự trữ phát hành nhập Quỹ điều hòa tiền mặt trongphạm vi tổng lượng tiền cung ứng tăng thêm hàng năm được Chính phủ duyệt.

Điều7

Địnhkỳ vào tuần kỳ 3, tháng thứ ba hàng quý, Vụ trưởng Vụ phát hành và kho quỹ dựkiến mức bội xuất (hoặc bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt của Quỹ kế hoạch, trìnhThống đốc NHNN (hoặc người được Thống đốc uỷ quyền bằng văn bản) duyệt và giaocho Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố thực hiện.

Điều8

Căncứ tiến độ thực hiện mức bội xuất (hoặc bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt cả quỹtại cá chi nhánh NHNN trong cả nước, NHNN Trung ương điều chỉnh kịp thời chỉtiêu bội xuất (hoặc bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt quý đã giao để tạo điềukiện cho các chi nhánh NHNN đáp ứng đầy đủ, kịp thời tiền mặt cho nhu cầu giảingân và các dịch vụ khác của NHNN, đồng thời đảm bảo thực hiện tổng lượng tiềncung ứng tăng thêm được Chính phủ phê duyệt.

Đối với Quỹ điều hòatiền mặt tại kho tiền I Trung ương, Thống đốc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ pháthành và kho quỹ được quyền cho Vụ trưởng Vụ phát hành và kho quỹ được quyếtđịnh doanh số xuất Quỹ điều hòa tiền mặt sang Quỹ nghiệp vụ NHNN tại Sở Giaodịch (hoặc ngược lại) khi có đề nghị bằng văn bản của Giám đốc Sở Giao dịchNHNN.

1.2. Tại các chi nhánhNHNN:

Điều9

Địnhkỳ vào tuần thứ 2, tháng thứ 3 hàng quý, Giám đốc chi nhánh NHNN dự kiến mứcbội xuất (hoặc bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt của quỹ kế hoạch tại chi nhánhgửi NHNN Trung ương (Vụ Phát hành và kho quỹ) để tổng hợp trình Thống đốc phêduyệt.

Điều10

Căncứ mức bội xuất (hoặc bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt được Thống đốc giao, Giámđốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố phải đề ra các biện pháp khai thác nguồn thutiền mặt tại địa phương và tổ chức kiểm tra các biện pháp đó, nhằm giảm mức bộixuất (hoặc tăng mức bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt.

Điều11

Thốngđốc NHNN giao cho Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố được quyết định doanhsố xuất, doanh số nhập tiền mặt giữa Quỹ điều hòa tiền mặt với Quỹ nghiệp vụ dochi nhánh quản lý, nhưng cuối quý phải đảm bảo thực hiện đúng mức bội xuất(hoặc bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt được Thống đốc phê duyệt.

Điều12

Giámđốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thống đốc về kết quảthực hiện công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ số lượngvà cơ cấu tiền mặt cho nhu cầu giải ngân và các nhu cầu khác của Kho bạc Nhànước, các ngân hàng Thương mại, các tổ chức tín dụng và cá nhân có quan hệ giaodịch với NHNN. Đồng thời chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, điện báo,báo cáo liên quan đến xuất, nhập Quỹ điều hòa tiền mặt thuộc chi nhánh quản lýlên NHNN Trung ương.

2. Điều chuyển tiền mặt

Điều13

Thốngđốc (hoặc Phó Thống đốc được Thống đốc uỷ quyền) mới được ký lệnh điều chuyểnQuỹ điều hòa tiền mặt của NHNN từ Trung ương đến địa phương (hoặc ngược lại) vàgiữa các địa phương với nhau. Khi Thống đốc (hoặc Phó Thống đốc được uỷ quyền) đivắng, nếu gặp các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp như thiên tai, hoả hoạn, địchhoạ... Thống đốc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Phát hành và kho quỹ được ra lệnhđiều chuyển Quỹ điều hòa tiền mặt đến nơi an toàn, sau đó, chậm nhất 24 giờphải báo cáo Thống đốc biết để xin lệnh chính thức.

Điều14

Căncứ định mức tồn Quỹ điều hòa tiền mặt và tiến độ thực hiện mức bội xuất (hoặcbội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt tại các chi nhánh NHNN, Vụ trưởng Vụ Phát hànhvà kho quỹ trình Thống đốc duyệt lệnh điều chuyển tiền mặt nhằm đảm bảo đủ địnhmức các Quỹ tiền mặt tại các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố để chủ động đáp ứngkịp thời, đầy đủ số lượng và cơ cấu tiền mặt theo yêu cầu của lưu thông tiền tệtrên địa bàn.

Điều15

Vụtrưởng Vụ Phát hành và kho quỹ, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cónhiệm vụ thực hiện đúng, kịp thời lệnh điều tiền mặt của Thống đốc (hoặc ngườiđược uỷ quyền); đồng thời chịu trách nhiệm trước Thống đốc về sự an toàn củamọi tài sản bảo quản trong kho tiền và trong quá trình điều chuyển từ kho tiềnnày đến kho tiền khác.

3. Quy định mức tồn quỹtiền mặt

Điều16

Căncứ nhu cầu, chi tiền mặt ở từng địa phương và sự an toàn của từng kho tiền,định kỳ 6 tháng 1 lần. Vụ trưởng Vụ Phát hành và kho quỹ dự kiến định mức tồnQuỹ điều hòa tiền mặt, Quỹ nghiệp vụ tại các chi nhánh NHNN và Sở Giao dịch NHNNtrình Thống đốc phê duyệt. Giám đốc chi nhánh NHNN, Sở Giao dịch NHNN phải chấphành nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ điều hòa tiền mặt và Quỹ nghiệp vụ đượcduyệt và các nguyên tắc, chế độ, nghiệp vụ kho quỹ hiện hành.

Điều17

Trêncơ sở đề nghị của các Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Quốc doanh và của Vụtrưởng Vụ Phát hành và kho quỹ, đình kỳ 6 thang 1 lần, Thống đốc NHNN phê duyệttổng định mức tồn quỹ tiền mặt cho từng Ngân hàng Thương mại Quốc doanh (NHCT,NHNO, NHNT, NHĐT và PT). Tổng giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh nóitrên có trách nhiệm phân bổ và thông báo định mức tồn quỹ tiền mặt cụ thể chotừng chi nhánh trực thuộc để thực hiện, đồng gửi chi nhánh NHNN trên địa bàn đểphối hợp theo dõi và kiểm tra thực hiện, đồng thời sao gửi bản tổng hợp cho VụPhát hành và kho quỹ NHNN để phối hợp chỉ đạo.

Điều18

Giámđốc chi nhánh NHNN cùng với chi cục Kho bạc Nhà nước, công ty vàng bạc đá quý,các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh có chi nhánh trênđịa bàn thoả thuận để quy định mức tồn quỹ tiền mặt và thống nhất các biện phápchỉ đạo thực hiện.

4. Thông tin, báo cáo

Điều19

Giámđốc chi nhánh NHNN, Sở Giao dịch NHNN tổ chức thực hiện truyền qua mạng vi tínhvề NHNN Trung ương (Vụ Phát hành và kho quỹ) các số liệu tiền mặt theo định kỳsau:

- Số liệu tồn Quỹ điềuhoà tiền mặt, Quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh NHNN: điện báo hàng ngày;

- Doanh số xuất, doanhsố nhập Quỹ điều hòa tiền mặt: điện báo 10 ngày 1 lần (1 tháng 3 kỳ, kỳ sau cócộng luỹ kế các kỳ trước);

- Doanh số thu, chitiền mặt trên toàn địa bàn: điện báo 15 ngày 1 lần (1 tháng 2 kỳ, kỳ sau cócộng luỹ kế kỳ trước).

C.Tổ chức thực hiện

Điều20

Trêncơ sở chỉ tiêu khối lượng tiền cung ứng tăng thêm được Chính phủ duyệt hàngnăm, Vụ trưởng Vụ Phát hành và kho quỹ có nhiệm vụ trình Thống đốc duyệt lệnhxuất tiền mặt từ Quỹ dự trữ phát hành nhập Quỹ điều hoà tiền mặt vào các thờiđiểm phù hợp với yêu cầu của công tác điều hòa tiền mặt, sau đó thông báo ngaycho Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính để hạch toán, theo dõi kịp thời.

Điều21

Căncứ tổng mức bội xuất (hoặc bội nhập) Quỹ điều hòa tiền mặt được Thống đốc phêduyệt cả quý, Vụ trưởng Vụ Phát hành và kho quỹ có nhiệm vụ phân bổ và thôngbáo kịp thời mức cụ thể cho từng chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện.Đồng thời có các biện pháp tổ chức kiểm tra, theo dõi thường xuyên, chặt chẽtiến độ thực hiện tại các chi nhánh để điều hoà kịp thời, nhằm thực hiện đúngchỉ tiêu đã được Thống đốc phê duyệt.

Điều22

Vụtrưởng Vụ Phát hành và kho quỹ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và phối hợpvới Vụ Tổng Kiểm soát NHNN thường xuyên kiểm tra tình hình thu, chi tiền mặt;xuất, nhập Quỹ điều hòa tiền mặt; an toàn tài sản ở các kho tiền và trên đườngvận chuyển thuộc hệ thống NHNN. Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cónhiệm vụ thường xuyên đôn đốc và kiểm tra tình hình an toàn kho quỹ ở tất cảcác chi nhánh Ngân hàng thương mại quốc doanh theo chế độ hiện hành. Mỗi quýmột lần, Giám đốc chi nhánh NHNN phải tổng hợp báo cáo Thống đốc NHNN vào tuầnđầu quý sau (trừ các trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay).

Điều23

Việcđiều hoà vốn của các Ngân hàng thương mại quốc doanh từ địa phương này tới địa phươngkhác mà có nhu cầu rút tiền mặt ở NHNN từ 50 tỷ đồng trở lên, cần thông báo choNHNN Trung ương (Vụ Phát hành và kho quỹ) trước ít nhất 05 ngày làm việc để cókế hoạch cung ứng kịp thời. Đồng thời có nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, kiểmtra tình hình thu, chi tiền mặt, chấp hành định mức tồn quỹ tiền mặt tại cácchi nhánh trực thuộc.

Điều24

Việcsửa đổi, bổ sung các điều khoản tại quy định này do Thống đốc NHNN quyết định.