ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 84/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 06 năm 1983 ;
- Căn cứ vào Quyết định số 157-HĐBT ngày 16.12.1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việctiến hành tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định trong các đơn vị cơ sở,xí nghiệp sản xuất kinh doanh vào 0 giờ ngày 01.4.1985 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Banchỉ đạo tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định ở Thành phố Hồ Chí Minh,gồm các đồng chí có tên sau đây :

1. Nguyễn Võ Hạnh, Phó Chủ tịchUBND thành phố…. Trưởng ban

2. Lê Quang Trương, Phó Giám đốcSở Tài chánh… Phó Trưởng Ban thường trực.

3. Lê Ngọc Huệ, Cục Trưởntg CụcThống kê Thành phố… Phó Trưởng Ban thường trực.

4. Nguyễn Văn Bé, Giám đốc Côngty vật tư tổng hợp… Phó Trưởng Ban.

5. Nguyễn Văn Sang, Chủ nhiệm Ủyban Vật giá thành phố… Phó Trưởng Ban.

6. Bùi Phước Đức, Phó Chủ nhiệmỦy ban Kế hoạch thành phố… Phó Trưởng Ban.

Điều 2.- Ban chỉ đạo tổngkiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định ở thành phố có trách nhiệm giúp Ủy banNhân dân thành phố chỉ đạo công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định ởcác Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện và ở các đơn vị cơ sở trong thành phố đúng vớinhững điều quy định tại Quyết định số 157/HĐBT ngày 16.12.1983 của Hội đồng Bộtrưởng và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp Trung ương; tổng hợpkết quả báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố để thành phố báo cáo cho Hội đồngBộ trưởng đúng thời hạn.

Điều 3.- Ở cấp quận,huyện và sở, ban, ngành công ty trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố đều thànhlập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định với thành phầntương tự như Ban chỉ đạo cấp thành phố theo quyết định của Ủy ban Nhân dânquận, huyện và Thủ trưởng các sở, ban, ngành.

Điều 4.- Chánh Văn phòngỦy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành, Công ty cấp thành phố và các đồng chí có tên ở điều 1 có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải