ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 840/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 06 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủtướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiênvà nuôi động vật rừng thông thường;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/12/2012 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủtục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế thuộc phạm vi chức năngquản lý của Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh YênBái.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.UBND tỉnh;
- TT. HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH


Phạm Duy Cường

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN