ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 840/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT CHO NGƯỜIBỊ BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH QUÁ KHÓ KHĂN; NGƯỜI DONHỮNG LÝ DO KHÁCH QUAN NHƯ: BỊ ĐAU ỐM, MẤT CẮP, LỠ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHKHÔNG CÒN TIỀN ĐỂ VỀ NHÀ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượngbảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 47/TTr .SLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Trợ cấp đột xuất cho người bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèocó hoàn cảnh gia đình quá khó khăn; người do những lý do khách quan như: bị đauốm, mất cắp, lỡ đường trên địa bàn tỉnh không còn tiền để về nhà, như sau:

1. Mức trợ cấp không quá 500.000 đồng/người/lần.

2. Giao Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trợ cấp đột xuất cho các đốitượng nêu trên.

Điều 2. Giámđốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước HậuGiang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị vàcác cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX.HH
d:/ 2015/QĐ /SLĐ/T6\Tro cap lo duong, hoan canh kho khan

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh