THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 842/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HOÁ PALI TRUNG CẤP NAM BỘ VỀ TỈNH SÓC TRĂNG QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thánh 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4679/BGDĐT-GDTX ngày 10 tháng 5 năm 2007 về việc chuyển Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ về Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quản lý và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 561/CTUBND-HC ngày 18 tháng 4 năm 2007 về quản lý trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quản lý trực tiếp Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ từ ngày 01 tháng 9 năm 2007.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm phối hợp để tổ chức thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận quản lý nhà trường theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều chỉnh và chuyển dự toán ngân sách năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tỉnh Sóc Trăng để bảo đảm kinh phí cho Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ hoạt động bình thường.

Từ năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định dự toán kinh phí của Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ, Bộ Tài chính tổng hợp bố trí vào dự toán chi ngân sách địa phương của tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: NC, KTTH, V.IV, V.III, VX, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KG(5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng