THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MATÚY, MẠI DÂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiệntoàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy banQuốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Xét đề nghị của Hội Liên hiệpPhụ nữ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử bà Nguyễn ThịTuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia thành viên Ủy banQuốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay bà TrầnThanh Bình đã chuyển công tác.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ủy ban Quốc giaphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các bà có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thu Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàn Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên UBQG;
- VP Thường trực PCMT Bộ Công An;
- Cục PC.HIV/AIDS Bộ Y tế;
- Cục PC tệ nạn xã hội Bộ LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).PL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc