ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 843/2005/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 24 tháng 05 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung và điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UB ngày 28/01/2005 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét tờ trình số 269/TC ngày 18/05/2005 của Sở Tài chính về bổ sung và điều chỉnh một số nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung và điều chỉnh mục II phần V Quyết định số 136/2005/QĐ-UB ngày 28/01/2005 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bồi thườn, hỗ trợ và tái định cuwkhi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam với nội dung như sau:

II. Trình duyệt và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1 - Ủy ban nhân dân tỉnh:

a - Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án thu hồi đất liên quan từ hai huyện, thị trở lên và dự án do UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư.

b - Sở tài chính chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng và các ngành có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt đối với dự án trên.

Tùy theo đặc điểm tính chất của từng dự án UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã:

a - Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án còn lại không thuộc phạm vi tỉnh duyệt tại mục trên.

b - Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình UBND huyện, thị xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Điều 2, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Văn Cương