BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8438/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANHMỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vậttư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Công văn số 5790/BCT-KH ngày 03 tháng 7năm 2012 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh,bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyDanh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuấtđược (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ,ngành, Ủy bannhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết địnhsố 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhdanh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, các Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn,Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngànhnghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT; TC; NN&PTNT; Y tế; GTVT; TT&TT; XD; KHCN;
- Ngân hàng Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các TĐ, TCT 90-91, CT thuộc Bộ;
- Website BCT;
- Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG MÁYMÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8438/QĐ-BCT ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng BộCông Thương)

Mã s theo biu thuế
(*)

Tên mặt hàng

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Nhóm

Phân nhóm

8537

20

19

Tủ điện trung thế 24 kV

TMS1/MV 24kV-2500A-31,5kA/3s

(*). Mã HS: 8537.20.19 căn cứ theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế