THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 844/1999/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Giao đất cho Ban quản lý dự án thị xã Phan Thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư thôn 8 tại xã Hàm Tiến, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1379/UBBT-NĐ , ngày 29 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1279/TT-TCĐC ngày 24 tháng 8 năm 1999).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 126.200 m2 đất thuộc xã Hàm Tiến, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và giao cho Ban Quản lý Dự án thị xã Phan Thiết sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 8 theo đúng Dự án đầu tư đã được duyệt. Sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng khu dân cư, Ban Quản lý Dự án phải bàn giao toàn bộ diện tích đất trên cho ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận để ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích đo bản đồ địa chính khu đất công trình khu dân cư thôn 8, tỷ lệ 1/2.000 do Sở Địa chính tỉnh Bình Thuận xác lập ngày 08 tháng 7 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm :

1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;

3. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước;

4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thị xã Phan Thiết và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Công Tạn