ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08/11/2004 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng: Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 634/TT-TC ngày 24/12/2004 về việc điều chỉnh giá nước sạch của Công ty Cấp thoát nước Lào Cai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá bán nước sạch ưên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Giá bán nước sạch bình quân đã có thuế Giá trị gia tăng: 3.500 đ/m3.

2. Giá bán nước và cơ cấu sử dụng nước sạch sinh hoạt dân cư đã có thuế giá trị gia tăng:

+ Từ 2,5 m3/người/tháng trở xuống: 2.500đ/m3

+ Trên 2,5 m3 đến 5m3/người/tháng: 3.000đ/m3

+ Trên 5m3/người/tháng: 3.500đ/m3

3. Giá bán nước sạch cho các đối tượng còn lại: Do Công ty Cấp thoát nước Lào Cai quy định trên cơ sở không vượt quá hệ số giá tối đa và đảm bảo hệ số giá tiêu thụ nước sạch bình quân bằng 1, cụ thể:

Đối tượng sử dụng

Lượng nước sử dụng trên tháng

Hệ số tính giá tối đa so với giá bình quân

Cơ quan hành chính

Theo thực tế sử dụng

1,0

Đơn vị sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

1,2

Phục vụ công cộng

Theo thực tế sử dụng

1,0

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

1,5

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

3,0

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Lào Cai tổ chức thi hành quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Lào Cai, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005, các quy định về giá bán nước sạch, cơ cấu sử dụng nước sạch trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim