UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 845 /QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

 Kiện toàn Ban đổi mới quản lý doanh nghiềp thành phố Hải Phòng

_____________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg ngày 29/6/1998 và Văn bản số 875/CP-ĐMDN ngày 10/7/1998 của Chính phủ về việc hướng dẫn thành phần Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UB ngày 24/7/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Chỉ thị số 22 CT/TU ngày 20/10/1998 của ban Thường vụ Thành uỷ về việc tăng cường sự chỉ đạo thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông báo số 27 /TB-UB ngày 16/3/1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 1994-1999;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng , gồm các thành viên sau đây:

* Trưởng ban: Ông Vũ Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

* Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phạm Vũ Câu, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Các Phó Trưởng ban:

- Ông Hoàng Kim Thắng, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố.

- Ông Nguyễn Huy Tưởng, Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Bà Nguyễn Thị Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ( Phó trưởng ban chuyên trách).

* Các uỷ viên :

- Ông Phạm Văn Huấn, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Ông Trần Hoàng, Phó Giám đốc Sở tài chính - Vật giá.

- Ông Nguyễn Đình Bích, Phó Trưởng ban Kinh tế Thành uỷ.

- Ông Đỗ Lâm, Phó Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

- Ông Nguyễn Đạt Đợi, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hhàng Nhà nước.

- Ông Đào Trọng Duyệt, Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp-Ban Tổ chức Thành uỷ.

- Các ông ( bà ) Trưởng Tiểu ban đổi mới quản lý doanh nghiệp các Sở: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông công chính , Thương mại, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức tổ chức hoạt động của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng thực hiện theo Quyết định số 1225 /QĐ-UB ngày 24/ 7/ 1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Ban đổi mới, quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quyết định trước đây của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định về tổ chức Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, các thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng