BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 845/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HÀNG NĂM CỦA CÁCBỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNGVÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cảicách hành chính của các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hànhchính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định kết quảxác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Hội đồng) vàTổ Thư ký giúp việc Hội đồng, gồm các ông, bà sau đây:

1. Hội đồng

a) Chủ tịch : Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng BộNội vụ.

b) Phó Chủ tịch: Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cảicách hành chính, Bộ Nội vụ.

c) Các thành viên

- Ông Phạm Minh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cáchhành chính, Bộ Nội vụ;

- Bà Lại Thị Thanh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Biên chế, Bộ Nội vụ;

- Ông Nguyễn Ngọc Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ;

- Ông Hoàng Quốc Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức -Viên chức, Bộ Nội vụ;

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, BộTài chính;

- Ông Đỗ Mạnh Khởi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Cao Huy Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Đỗ Đức Hiền, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp.

2. Tổ Thư ký

a) Tổ trưởng: Ông Phạm Minh Hùng, Phó Vụ trưởng VụCải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

b) Tổ phó: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chuyên viên VụCải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

c) Các thành viên

- Ông Phạm Văn Sơn, Chuyên viên chính Vụ Cải cáchhành chính, Bộ Nội vụ;

- Ông Bùi Văn Quyết, Chuyên viên Vụ Cải cách hànhchính, Bộ Nội vụ;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chuyên viên Vụ Cải cáchhành chính, Bộ Nội vụ;

- Bà Tô Ngọc Liên, Chuyên viên Vụ Cải cách hànhchính, Bộ Nội vụ;

- Ông Bùi Văn Minh, Chuyên viên Vụ Tổ chức - Biênchế, Bộ Nội vụ;

- Ông Lê Đạt, Chuyên viên Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức, Bộ Nội vụ;

- Ông Nguyễn Trọng Tiến, Chuyên viên Vụ Công chức -Viên chức, Bộ Nội vụ;

- Ông Trương Huỳnh Thắng, Trưởng phòng Vụ Pháp chế,Bộ Tài chính;

- Ông Trần Hoàng Hưng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp,Văn phòng Bộ Tư pháp;

- Ông Bùi Quang Hồng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cánbộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Đỗ Văn Cương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ,Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bà Vũ Thị Là, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, BộThông tin và Truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểmxác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các bộ, các tỉnh)

2. Đề xuất điểm đánh giá theo từng tiêu chí, tiêuchí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính đối với từng bộ,từng tỉnh để Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

3. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ Báo cáo tổng hợp kếtquả xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh.

4. Nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng hoànthiện Chỉ số cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công tác tổ chức thựchiện xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký

1. Rà soát kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứngđối với từng tiêu chí thành phần tại báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xácđịnh Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

2. Đề xuất điều chỉnh điểm của từng tiêu chí, tiêuchí thành phần và xây dựng báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ sốcải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh để trình Hội đồng xem xét,quyết định.

3. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả xác định Chỉsố cải cách hành chính trên cơ sở kết quả tự đánh giá chấm điểm và điều tra xãhội học các nhóm đối tượng.

4. Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cụ thể để hoànthiện Chỉ số cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện xácđịnh Chỉ số cải cách hành chính hàng năm.

Điều 4. Hội đồng được sử dụng kinh phí dongân sách nhà nước cấp theo quy định để thực hiện nhiệm vụ thẩm định và được sửdụng con dấu của Bộ Nội vụ trong các hoạt động.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hànhchính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các cánhân có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình