BỘ Y TẾ
-------------

Số: 845/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LỊCH TIÊM CÁC VẮC XIN PHÒNG LAO, VIÊM GAN B, BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN,

BẠI LIỆT, SỞI, HIB TRONG DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG QUỐC GIA

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Công văn số 1572/TTg-QHQT ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được tiếp nhận và triển khai Dự án “Triển khai tiêm vắc xin Hib miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2009 - 2010”;

Xét đề nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Công văn số 631/VSDT-TCMR ngày 29/12/2009 về việc lịch tiêm các vắc xin phòng lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib trong Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt lịch tiêm các vắc xin phòng lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib trong Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia như sau:

STT

Tuổi của trẻ

Vắc xin sử dụng

1

Sơ sinh

- BCG

- Viêm gan B (VGB) mũi 0 trong vòng 24 giờ

2

02 tháng

- DPT-VGB-Hib mũi 1

- OPV lần 1

3

03 tháng

- DPT-VGB-Hib mũi 2

- OPV lần 2

4

04 tháng

- DPT-VGB-Hib mũi 3

- OPV lần 3

5

09 tháng

Sởi mũi 1

6

18 tháng

- DPT mũi 4

- Sởi mũi 2

Điều 2. Giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Thường trực Ban Điều hành dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia) triển khai lịch tiêm chủng này tới các cơ sở tiêm chủng trong Dự án Tiêm chủng mở rộng trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Y tế, Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;
- Ban Điều hành Dự án TCMR;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, DPMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Quân Huấn