ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B VĂN BN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 410/TTr-SCT ngày 16 tháng 01 năm 2019; nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5143/SKHĐT-TH ngày 11 tháng 7 năm 2018 và ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 87/STP-KTrVB ngày 04 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến 2030” và Quyết định số 5355/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch phát triển skinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc SGiao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban Quản lý Khu Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Thủ trưởng các sở ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng cơ quan và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Bộ Công Thương;- Thường trực Thành ủy;- Thường trực HĐND.TP;- TTUB: CT, các PCT;- VPUB: các PVP;- Phòng KT, TH, NCPC;- Trung tâm Công báo thành phố;- Lưu: VT, (KT-Tri)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCHTHƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm