BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 847/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHCỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triểnkhai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Vănphòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 847/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triểnkhai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch của Bộ tổ chức triển khai thi hành Hiếnpháp với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nộidung Hiến pháp đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng caonhận thức và ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm các quy định củaHiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộtrong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; rà soát, đề xuất kịp thời vàsửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp vớiHiến pháp.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phảibám sát vào Chỉ thị của Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định củaThủ tướng Chính phủ nhằm tạo ra các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuậnlợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc, tôn trọng vàchấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các tổchức đoàn thể, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo các đơn vị trong việc triểnkhai thi hành Hiến pháp.

c) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạntiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quantrong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm kịp thời và đồng bộ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, quántriệt về Hiến pháp với nội dung và các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụthể để đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ,công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, vai trò của Hiến pháp nhằmphục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ Hiếnpháp. Cụ thể:

a) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tậphuấn, quán triệt về Hiến pháp; tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Hiến pháp.

b) Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của đơn vị mình tổ chức các Hội nghị chuyên sâu về những nội dungliên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình.

c) Đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệutuyên truyền về Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

2. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bảnquy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặcban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp

a) Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản quyphạm pháp luật về khoa học và công nghệ; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc banhành mới các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ để cụ thể hóaquy định của Hiến pháp theo phạm vi thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bảnquy phạm pháp luật;

b) Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc banhành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người gửi Bộ Tư pháp tổnghợp;

c) Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc banhành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bảncủa công dân; các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ;

d) Lập và công bố danh mục các quy định, văn bảnquy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ, văn bản liên tịch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có nội dungtrái với các quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triểntruyền thông khoa học và công nghệ và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghịtrực tuyến tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và quán triệtviệc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, côngchức, viên chức, người lao động trong ngành khoa học và công nghệ.

b) Tổ chức các Hội nghị rà soát luật, pháp lệnh;văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trong lĩnhvực khoa học và công nghệ liên quan đến các nội dung của Hiến pháp.

c) Xây dựng các báo cáo rà soát luật, pháp lệnh;văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ về lĩnh vựckhoa học và công nghệ.

d) Chủ trì xây dựng các báo cáo tình hình tổ chứctriển khai thi hành Hiến pháp gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc thựchiện sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp với Hiếnpháp.

e) Biên soạn các tài liệu tuyên truyền và phổ biếnvề Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Côngnghệ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến đến toànthể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm rõ được nội dung Hiến pháp.

b) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luậtthuộc lĩnh vực đơn vị mình được giao phụ trách cần phải bãi bỏ, sửa đổi, bổsung, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp.

c) Lập báo cáo rà soát về các văn bản quy phạm phápluật do đơn vị mình được giao phụ trách trong đó cần nêu rõ văn bản được ràsoát, căn cứ rà soát, nội dung được kiến nghị xử lý, hình thức kiến nghị xử lý,cơ quan hoặc người có trách nhiệm xử lý theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số16/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2014).

Báo cáo rà soát về các văn bản quy phạm pháp luậtcủa các đơn vị gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Tiến độ ràsoát thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục II Kế hoạch của Chính phủ về tổchức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam banhành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướngChính phủ.

d) Chủ trì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, banhành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách đểđảm bảo phù hợp với Hiến pháp.

đ) Gửi báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thihành Hiến pháp tại đơn vị mình về Vụ Pháp chế trước ngày 15 tháng 9 hằng năm.

e) Các đơn vị được giao chủ trì các văn bản luật,pháp lệnh (theo dự kiến các luật, pháp lệnh cần sửa, bổ sung ban hành mới theoQuyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ banhành Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Bộ)triển khai xây dựng các dự án bảo đảm chất lượng và theo tiến độ soạn thảo,trình dự án của Chính phủ.

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyềnthông khoa học và công nghệ phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quantổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiếnpháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp đến toànthể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành khoa học và côngnghệ.

4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp vớiVụ Pháp chế trong việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và theo dõi, đôn đốcviệc sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới văn bản phù hợp với Hiến pháp.

5. Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp trong việc tuyên truyền,phổ biến triển khai thi hành Hiến pháp.

6. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Vănphòng Bộ có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để bảo đảm việc triển khai Kế hoạchtổ chức thi hành Hiến pháp của Bộ.

7. Trung tâm Tin học, các Báo, Tạp chí,Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ có tráchnhiệm đăng tải nội dung Hiến pháp và các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp.

(Chi tiết về việc phân công thực hiện Kế hoạch,đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành được nêu tại Phụ lụcban hành kèm theo Quyết định này).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Kếhoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyênnăm 2014 của đơn vị và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm lập dự toánkinh phí về việc tổ chức triển khai thực hiện thi hành Hiến pháp của Bộ gửi vềKế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để triển khai,thực hiện Kế hoạch này./.

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆNKẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 847/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp

1

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành khoa học và công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Trung tâm Tin học, các đơn vị liên quan

Quý II/2014

2

Hội nghị rà soát luật, pháp lệnh; văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến các nội dung của Hiến pháp

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý II/2014

3

Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, quán triệt về Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp

Năm 2014 và các năm tiếp theo

4

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ, các báo, tạp chí của Bộ bằng các hình thức phù hợp: đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệu giới thiệu về Hiến pháp, mở các chuyên trang, chuyên mục về triển khai thi hành Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp, các báo, Tạp chí của bộ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, các đơn vị liên quan

Năm 2014 và các năm tiếp theo

II

Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp

1

Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm 01/01/2014)

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý II/2014

2

Lập và công bố danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, văn bản liên tịch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ (tính đến thời điểm 01/01/2014).

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý II/2014

3

Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người gửi Bộ Tư pháp tổng hợp

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý II/2014

4

Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ gửi Bộ Tư pháp tổng hợp

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý II/2014

5

Báo cáo tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Trước ngày 30/9 hằng năm

6

Xây dựng báo cáo rà soát luật, pháp lệnh; văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Hằng năm theo yêu cầu