BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA NGOÀI CỬA KHẨU TẠI SỐ 02, PHAN CHU TRINH, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
-------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định tại văn bản số 296/HQBĐ-NV ngày 9/4/2012, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 850/TCHQ /QĐ/GSQL ngày 04/07/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu tại số 02, Phan Chu Trinh, Quy Nhơn, Bình Định của doanh nghiệp cảng Quy Nhơn.
Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định này, Giám đốc doanh nghiệp cảng Quy Nhơn có trách nhiệm giải quyết xong lượng hàng xuất khẩu, nhập khẩu còn tồn đọng tại địa điểm và thanh khoản sổ sách với Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Cục trưởng Cục giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Giám đốc doanh nghiệp cảng Quy Nhơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?