UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi bổ sung thành viên ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ

cải cách hành chính thí điểm tại Hải Phòng

______________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ;

Căn cứ Quyết định số 1738/DA-CCHC ngày 12/10/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính thí điểm tại Hải Phòng và Thông báo số 27/TB-UB ngày 16/3/1999 về việc phân công công tác các thành viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 1994-1999;

Xét nhu cầu công tác và đề nghị của ông Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính thí điểm tại Hải Phòng như sau :

a) Các ông sau đây thôi không tham gia Ban chỉ đạo :

1. Ông Đỗ Gia Phách, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố nay thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban chỉ đạo để nghỉ hưu trí theo chế độ .

2. Ông Vũ Chí Thanh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, nay thôi tham gia Ủy viên Ban chỉ đạo để giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

b) Bổ sung các ông có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo :

1. Ông Trần Huy Năng, Chủ tịch UBND Thành phố nay kiêm Trưởng ban Ban chỉ đạo .

2. Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nay kiêm Phó trưởng ban Ban chỉ đạo.

3. Ông Phạm Vũ Câu, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, nguyên Trưởng ban Ban kinh tế Thành ủy, ủy viên Ban chỉ đạo.

4. Ông Nguyễn Đình Bích, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Thành ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Các ông: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính thí điểm tại Hải Phòng và các ông có tên ghi tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành .

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng